Začátek HTML stránky

Přístup k internetu

Internet

Městská knihovna Nový Bor naplňuje ustanovení Knihovního zákona, který ukládá knihovnám bezplatné zpřístupnění internetu.

Uživatelé mají možnost využít internet v oddělení pro dospělé čtenáře i v oddělení pro děti a mládež. Uživatelé mají k dispozici každý den až 30 minut zdarma.

 

Provozní řád pro využívání Internetu


Počítačové stanice jsou přístupné pouze v provozní době Městské knihovny Nový Bor .
Přístup k Internetu je po dobu 30 minut, po této době je uživatel Internetu povinen uvolnit místo dalšímu čekajícímu zájemci o tuto službu.

• Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Microsoft Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

• U jednoho počítače mohou pracovat maximálně 2 uživatelé zároveň.

• Před započetím práce s počítačem je uživatel povinen zkontrolovat přidělenou počítačovou stanici a případné závady či poškození neprodleně oznámit pracovníku knihovny. Uživateli není dovoleno zjištěné závady svévolně odstraňovat, v případě jejich neohlášení bude uživatel posuzován jako jejich původce.

• Uživatel se může přemístit k jinému počítači pouze se svolením pracovníka knihovny.

• Není dovoleno přenášet jakékoliv části výpočetní techniky či vybavení počítačové stanice.

• Uživatel je povinen zacházet s vybavením počítačové stanice tak, aby nedošlo k jeho poškození.

• Uživatel je povinen respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat etická pravidla.

• Není dovoleno využívat počítačovou stanici pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

• Počítačové stanice jsou určeny pouze pro práci s Internetem a úkony s ní souvisejícími Jiné využití počítačů není dovoleno.

• Je možno používat pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno instalovat ani spouštět vlastní aplikace nebo hry včetně softwaru uživatelem staženého z Internetu, měnit nastavení Microsoft Windows, webového prohlížeče či jiného softwarového vybavení počítače, nebo počítač vypínat či restartovat.

• Není dovoleno vyhledávání či prohlížení webových stránek propagujících hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, rasismus, navádění k trestné činnosti, nábožensky a národnostně urážlivý obsah, erotiku, nevyžádanou reklamu, nevhodný nebo autorská práva porušující obsah či jakýkoliv jiný materiál porušující zákony ČR. Uživatel rovněž nesmí podobný obsah stahovat na disk počítače, ani jej prostřednictvím Internetu sám zveřejňovat nebo šířit či s ním jinak nakládat.

• Není dovoleno použití jakýkoliv vlastních přenosných datových médií, jako jsou CD, DVD, USB flash disky, přenosné HDD, nebo diskety, a nahrávání jakýchkoliv vlastních souborů na disk počítače.
• Za vytištění informací z Internetu a za vytištění informací z databázových souborů nakoupených Městskou knihovnou NB se účtují 2 Kč za každou započatou stranu A4.

• Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, zejména ke komerčním účelům.

• Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

• Uživatel je povinen důsledně dbát všech pokynů pracovníka knihovny a řídit se Provozním řádem pro využití Internetu.

• Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly mít negativní vliv na provoz počítače nebo sítě., dále je uživatel plně zodpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry. V případě škod, které takovým jednáním Městské knihovně Nový Bor vzniknou, bude odpovídající náhrada hrazena uživatelem.

• Při porušení Provozního řádu pro využívání Internetu bude uživateli další přístup k Internetu odmítnut.

• Provoz Internetu v Městské knihovně Nový Bor může být omezen nebo přerušen z důvodu údržby počítačové sítě či v případě technických problémů.

• Městská knihovna Nový Bor neodpovídá za rychlost spojení, za obsah informací na Internetu, a nenese odpovědnost za obsah souborů uživatelem stažených u Internetu.

Provozní řád pro využívání Internetu nabývá platnosti od 1.6.2004

 

Datum poslední aktualizace: 11.03.2013 17:24


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny