Začátek HTML stránky

Město Nový Bor uvažuje o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

„Aby se město Nový Bor popřípadě i oblast Novoborska mohla odpovědně rozhodnout, zda má podat žádost o spolupráci s Agenturou, je nutné o této možnosti informovat potencionální žadatele o dotace,“ upozornila místostarostka Stanislava Silná.

Je přesvědčena, že spolupráce s Agenturou má smysl pouze v případě, že se sejdou návrhy a podněty ke spolupráci ve všech výše zmíněných oblastech. Přínos pro město vidí  zejména v tom, že bude provedena analýza a zpřesněna strategie do nejbližších čtyř let a pak v lepší možnosti získávání dotačních peněz pro město. Hlavně těch investičních na opravu ubytovny pro občany, na výstavbu sociálních bytů, na zřízení sociálních firem, ale i pro neinvestiční aktivity škol, spolků a neziskových organizací. „Je to proto, že město si nemůže dovolit platit vše z peněz, které dostane do rozpočtu, nebo z toho co má ušetřeno. Spíše jdeme celé čtyři roky tím směrem, že financujeme jen povinnou spoluúčast města a získáváme dotace. Za poslední čtyři roky to bylo více než 100 milionů korun navíc,“ sdělila Silná.

 

Veškeré služby agentury jsou pro obec či území zdarma. Koordinovaným postup poté vede k zefektivnění čerpání finančních prostředků z EU v oblasti sociální integrace, a to v nejširším smyslu slova. Město Nový Bor zamýšlí zapojit do tohoto koordinovaného přístupu především školy, úřady, zaměstnavatele, nadace a občanská sdružení, i neziskové organizace.

„Aktuální k řešení na našem území je například zaměstnávání osob dlouhodobě vedených v evidenci úřadu práce, zdravotně handicapovaných, zajištění prostupného bydlení pro všechny cílové skupiny od bezdomovců po mladé rodiny s dětmi.,“ uvedla Silná. Podle ní lze jako příklad uvést nízkonákladové byty ve vlastnictví obce. „Kvalitní sociální bydlení s registrovanými sociálními službami již naše město poskytuje,ale chybí nám peníze  na rekonstrukci objektu ubytovny v Severní ulici,“ dodala. 

 

Značný prostor ke spolupráci nabízí i oblast vzdělávání. Současný trend podporuje inkluzivní vzdělávání, což znamená integrovaně vzdělávat všechny děti, a to bez ohledu na zdravotní stav, sociální, kulturní a rodinné zázemí. Pro pedagogy tento model představuje dlouhodobý a těžký úkol. Vzdělávací instituce ale nemusí v jeho plnění zůstat osamoceny. Naopak se nabízí multidisciplinární spolupráce škol například s poradenskými zařízeními, s orgány sociálně-právní ochrany, s neziskovými organizacemi, s rodinami a podobně. Pro spolupráci s rodinami nebo lokalitami je možné využít i neziskové organizace nebo si školy mohou zřídit funkci sociálního pracovníka.

 

Jak zdůraznil novoborský starosta Jaromír Dvořák, veškeré aktivity jsou plánovány tak, aby byly ku prospěchu všem obyvatelům obce, přestože se primárně odvíjejí od potřeb sociálně vyloučených obyvatel obce. „Město Nový Bor se již nyní snaží systematicky řešit tuto problematiku a pomoc vládní agentury by mohla značně usnadnit financování jak investičních, tak neinvestičních vizí  města,“ řekl Dvořák.
Spolupráce je plánovaná na období tří let. Ve městě nebo pro více obcí by po celou dobu působil lokální konzultant Agentury. Předpokládá se, že i obec nebo území vyčlení na poloviční úvazek konkrétního pracovníka, který bude součinný s lokálním konzultantem Agentury a během spolupráce s Agenturou by převzal hlavní roli v uskutečňování Strategického plánu sociálního začleňování. Pro obce se při spolupráci s Agenturou nabízí také možnost v rámci dotace získat finanční příspěvek na tohoto pracovníka.

 

„Nemáme kouzelný proutek, který by fungoval na všechny problémy, nevyřešíme vše a hned. Úspěch stojí a padá na partnerech a na kvalitě spolupráce,“ uvedl Jakub Švec z Agentury pro sociální začleňování.

 

Město Nový Bor  má již zkušenosti z minulých let, kdy doporučení  a metodiku Agentury pro sociální začleňování využívalo zejména v době, kdy  se v Novém Boru stal  tzv. mačetový útok a s tím spojené sociální nepokoje.

Spolupráce s Agenturou byla nabídnuta letos v únoru všem obcím Libereckého kraje na prezentaci v Liberci. 

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008, je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Smyslem a cílem její práce je poskytovat podporu obcím v procesu sociální integrace a propojovat subjekty veřejné správy i neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Cílem je zlepšení kvality života pro všechny obyvatele obce, nejen pro sociálně znevýhodněné.
V současné době je zpracována metodika pro obce, které přistoupí ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v roce 2015. Tato široce pojatá strategie zahrnuje oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, dluhovou problematiku, sociální služby i v obecné rovině podporu sociální soudržnosti. O realizaci spolupráce s agenturou rozhodují dva faktory. 
Primárně obec nebo území musí podat přihlášku ke spolupráci a ve druhé řadě musí být obec nebo území Agenturou ke spolupráci vybrána. Základními kritérii pro výběr jsou potřebnost, komplexnost předkládané intervence a záměr využít financování z více operačních programů, potenciál opatření vedoucích ke zlepšení situace cílových skupin jako jsou například  nízkopříjmové rodiny s dětmi, bezdomovci, nebo zdravotně handicapovaní lidé.


Petr Pokorný

Datum poslední aktualizace: 21.04.2015 10:42


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny