Začátek HTML stránky

Komunální odpad

Název životní situace

Komunální odpad

Základní popis

Informace k úhradě místního poplatku za provoz shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu na území města Nový Bor.

Sazby poplatku:
-sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok:  600 Kč/osoba/kalendářní rok

-sazba pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba:   600 Kč/kalendářní rok

-sazba pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci:
200 Kč/kalendářní rok (úleva sazby), určení stavby k individuální rekreaci musí být uvedeno v katastru nemovitostí

(výši poplatku schvaluje zastupitelstvo města, na svém prosincovém zasedání, pro rok následující, aktuální výši poplatku je možné zjistit v závěru roku na stránkách města, nebo
u správce poplatku).

Informace o možnosti zapojení se do systému třídění komunálního odpadu podá p. Mgr. Škop Petr (tel.: 487 712 442), dveře č. 4, budova A městského úřadu, nám. Míru 1, Nový Bor.
Každý poplatník, který se zapojí do systému třídění komunálního odpadu  si kontroluje výši úlevy sám na stránkách města nebo p. Františka Menšíka  (tel.: 487 712 353) a o tuto výši si poníží při platbě sazbu poplatku.

Splatné termíny:
k 15.03. kalendářního roku (50% částkou sazby)
k 15.09. kalendářního roku (50% částkou sazby)
nebo
k 15.03. uhradí celoroční sazbu

Způsob úhrady:
-bankovním převodem (pro platbu tohoto poplatku za komunální odpad)
na číslo účtu 2022-525421/0100 + příslušný variabilní symbol,

-platební kartou na pokladně MěÚ – budova „B“ – přízemí, nebo budova „A“ MěÚ na náměstí Míru 1, 2. patro, č. dveří 8,

-složenkou pouze na vyžádání (složenky nebudou hromadně zasílány),

-hotově na pokladně MěÚ v budově „B“ (přízemí, ul. Egermannova čp. 1001),

-prostřednictvím služby „SIPO“ – zájem o tuto službu je třeba ohlásit správci poplatku na budově „A“ MěÚ, náměstí Míru 1, 2. patro, č. dveří 8.
Ohlášení této služby je třeba uskutečnit do 30.1. aktuálního roku, pro který chcete tuto službu zajistit. K ohlášení tohoto způsobu úhrady uvedeného místního poplatku je třeba předložit tzv. spojové číslo SIPO.

Při platbách poplatku je třeba vždy uvádět příslušný přidělený variabilní symbol, který je jednoznačnou identifikací platby.
Při jakékoliv změně v evidenci místního poplatku je nutno tuto změnu ohlásit do 15-ti dnů správci místního poplatku (budova „A“, náměstí Míru 1, 2. patro, č. dveří 8), a to ještě před úhradou.
S dotazy se obracejte na MěÚ Nový Bor, finanční odbor (místní poplatky – p. Menšík F.,
tel.: 487 712 353, e-mail: fmensik@novy-bor.cz).

V případě nezaplacení místního poplatku, je poplatek vyměřován dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vymáhán dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňujeme též na ohlašovací povinnost vlastníků nemovitostí v katastrálním území města Nový Bor (Nový Bor, Arnultovice, Janov, Bukovany, Pihel), kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, že je jejich povinností toto vlastnictví nemovitostí ohlásit a zaregistrovat se k místnímu poplatku, pokud tak již neučinili. Dle novely zákona o místních poplatcích č. 174/2012, jsou majitelé uvedených nemovitostí povinni platit místní poplatek ve výši sazby za jednu fyzickou osobu.

Poznámka:
Odkaz na Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a na zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

 

Platnost ke dni

01.06.2016

Poslední aktualizace

01.06.2016

Konec platnosti

neurčenoKontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny