Začátek HTML stránky

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999Sb.

  

INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
1. Úplný a oficiální název povinného subjektu název Město Nový Bor je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město Nový Bor  je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
2. Důvod a způsob založení Město spravuje své záležitosti  v  samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech jinými právními předpisy.
Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnosti). Při výkonu této působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v dalších případech také usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti dle zákona o obcích.

3. Organizační struktura

Organizační schéma města a městského úřadu 

3.2.Zřizované organizace 

Organizace města 

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adres
Město Nový Bor
nám. Míru čp. 1
473 01 Nový Bor
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Nový Bor
nám. Míru čp. 1
473 01 Nový Bor

4.3 Úřední hodiny

Den             od - do                 od - do
Pondělí       08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Úterý            08:00 - 11:00
Středa         08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Čtvrtek         neúřední den - místní šetření
Pátek           08:00 - 11:00

4.4 Telefonní číslo: +420 487 712 311
4.5 Fax: +420 487 726 160
4.6 Adresa internetové stránky www.novy-bor.cz
4.7 Adresa e-podatelny: epodatelna@novy-bor.cz
4.8 Adresa datové schránky: b7wbphv
5. Bankovní spojení
 

Výdajový účet:
525421/0100 - Komerční banka a.s. pobočka Nový Bor

Příjmový účet:
19 - 525421/0100 - Komerční banka a.s. pobočka Nový Bor

Příjmový účet pro platbu komunálního odpadu:
2022-525421/0100 , Komerční banka a.s. Nový Bor
(nutno používat zároveň pro odvod poplatku variabilní symbol, pod kterým jsou poplatníci vedeni u správce poplatku – finanční odbor MěÚ, místní poplatky)

6. IČ 00260771
7. DIČ CZ 00260771
8. Dokumenty
 

1. Rozpočet města a rozpočtový výhled
2. Územní plán Města Nový Bor
3. Program rozvoje města
4. Komunitní plán
5. Povodňový plán
6. Organizační řád

9. Místo a způsob, jak získat informace.
 

Informace lze získat buď:

  •  osobně na podatelně Městského úřadu Nový Bor,

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor - přízemí budovy A,  a to v době:
Den               od - do                 od - do
Pondělí        08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Úterý             08:00 - 11:30     12:30 - 15:00
Středa          08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Čtvrtek          08:00 - 11:30     12:30 - 15:00
Pátek            08:00 - 11:30     12:30 - 13:00

či na jednotlivých odborech na nám. Míru 1, Nový Bor nebo B. Egermanna 1001, Nový Bor

  • telefonicky + 420 487 712 311
  • písemně: Městský úřad Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
  • elektronicky: epodatelna@novy-bor.cz
  • faxem: +420 487 726 160
  • www.novy-bor.cz
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či ji né dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
 
 

Každé podání lze uskutečnit písemně u poštovního doručovatele, nebo osobně na podatelně Městského úřadu Nový Bor,
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor - přízemí budovy A,  a to v době: 

Den               od - do                 od - do
Pondělí        08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Úterý             08:00 - 11:30     12:30 - 15:00
Středa          08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Čtvrtek          08:00 - 11:30     12:30 - 15:00
Pátek            08:00 - 11:30     12:30 - 13:00
 

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, doručená na elektronickou adresu podatelny (viz bod 4.7. výše) nebo do datové schránky obce (viz bod 04.8. výše).
Na téže adrese lze obdržet odpověď nebo rozhodnutí, pokud není přímo předáno ve smyslu správního řádu příslušnou oprávněnou osobou, osobně.

11. Opravné prostředky (Odvolání, ústní odvolání, poučení o odvolání apod.)
 

Proti rozhodnutí Městského úřadu města Nový Bor lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č.495/2004 Sb., k provedení zákona č.227/2000 Sb.).

Odvolání učiněné písemně lze podat:
● poštou na adresu Městský úřad Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
● osobně na podatelně Městského úřadu města Nový Bor.

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře
 
Formuláře pro podávání žádosti naleznete v sekci příslušného odboru pod odkazem Formuláře. 
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 
 Životní situace
14. Předpisy
 
Město Nový Bor se ve své činnosti řídí  právními předpisy (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí).  
Přistup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům města Nový Bor  a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na správním odboru Městského úřadu Nový Bor, B. Egermanna 1001 (budova B) u vedoucí odboru
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 

 Předpisy

14.2 Vydané právní předpisy
 

 Dokumenty

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 

 Sazebník úhrad

16. Licenční smlouvy
 
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb
 

rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013                  příloha
rok 2014                  příloha
rok 2015                  příloha 
rok 2016                  příloha

   

       Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny