Začátek HTML stránky

Stavební úřad a úřad územního plánování

 

Obsah činnosti stavebního úřadu:

Vykonává působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a je obecným stavebním úřadem podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Poskytuje předběžné územně plánovací informace, vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území.
Posuzuje stavby v režimu ohlášení a stavebního řízení.
Provádí kolaudační řízení staveb, pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti platného stavebního zákona, vydává kolaudační souhlas, posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části.
Provádí kontrolní prohlídky staveb.
Vydává povolení k předčasnému užívání stavby, rozhoduje o prozatímním užívání staveb ke zkušebnímu Provozu, vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu.
Projednává změny ve způsobu užívání staveb a vydává k těmto změnám souhlas.
Povoluje nebo nařizuje odstranění stavby, vlastníkům staveb provádění řádné údržby, provedení nezbytných úprav, nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací.
Řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního práva včetně ukládání pokut a sankcí.
Vykonává další činnosti dle stavebního zákona.
 

Obsah činnosti oddělení územního plánování:

Vykonává působnost na úseku územního plánování a je úřadem územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Pořizuje územně plánovací podklady v ORP Nový Bor (územně analytické podklady a územní studii).
Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu.
Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.
Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí.
Je dotčeným orgánem v řízení podle zvl. právního předpisu, v němž rozhoduje o změnách v území.
Podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
Poskytuje předběžné územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití a o podmínkách vydání regulačního plánu.
Vykonává další činnosti dle stavebního zákona.

 

Obsah činnosti pracoviště památkové péče:

Vykonává působnost na úseku státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Zajišťuje výkon státní správy týkající se válečných hrobů na celém území ORP Nový Bor.
Vede seznam kulturních památek v obvodu jeho působnosti.
Vyjadřuje se k návrhům na prohlášení či zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
Rozhoduje o opatřeních k péči o kulturní památku a na ochranu jejího užívání.
Přijímá oznámení vlastníka kulturní památky o každém ohrožení nebo poškození kulturní památky.
Vydává závazná stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci či restaurování kulturní památky, k zamýšlené stavbě, nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.
Realizuje přestupkové řízení na úseku kultury.


Místní příslušnost:

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu pro katastrální území:
Arnultovice u Nového Boru, Nový Bor, Janov u Nového Boru, Pihel, Bukovany u Nového Boru, Chotovice u Nového Boru, Polevsko, Skalice u České Lípy, Okrouhlá u Nového Boru, Svojkov, Sloup v Čechách, Radvanec, Slunečná u České Lípy

Na úseku územního plánování a památkové péče pro obce:
Nový Bor, Chotovice, Polevsko, Skalice, Okrouhlá, Svojkov, Sloup v Čechách, Radvanec, Slunečná, Cvikov, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Prysk, Svor
 

 

Mapa obcí v působnosti obce s rozšířenou působností (ORP) Nový Bor na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Mapa obcí v působnosti obce s rozšířenou působností (ORP) Nový Bor na úseku územního plánování a památkové péče

Mapa správního uspořádání České Republiky

 

Datum poslední aktualizace: 24.05.2017 13:58
Naposledy aktualizoval: Radek Bezouška


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny