Začátek HTML stránky

Náplň odboru správy majetku

Odbor se organizačně člení na:

• pracoviště správy majetku a správy budov
• oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu
• pracoviště spisové služby a podatelny


Náplň činnosti odboru

Pracoviště správy majetku a správy budov zajišťuje zejména:

• vykonává agendu týkající se samostatné působnosti obce spočívající v disponování s nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví města.
• přijímá a eviduje žádosti o nájmech městského nemovitého majetku a žádosti o převod nemovitostí (o prodeji, koupi, darování, směně). Je však nutno zdůraznit, že oddělení pouze vede veškerý spisový materiál týkající se výše uvedeného, organizuje věci pronájmu a převodů, připravuje příslušné materiály pro jednání orgánů města a předkládá voleným orgánům města návrhy na úkony s nemovitým majetkem města. Odbor správy majetku o nakládání s nemovitým majetkem města nerozhoduje, neboť rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech je zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů svěřeno do kompetence volených orgánů města, tj. radě města rozhodování o nájmech a zastupitelstvu města rozhodování o nabytí a převodech nemovitých věcí,
• zajišťuje zveřejnění záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout ho nebo poskytnout jako výpůjčku,
• po splnění všech náležitostí při nakládání s majetkem města oddělení zajišťuje sepsání příslušných smluv - nájemních, kupních atd. Při splnění finančních závazků vyplývajících ze smluv spolupracuje s finančním odborem Městského úřadu a předkládá mu potřebné podklady,
• jedná a spolupracuje s orgány státní správy, zejména s Katastrálním úřadem a Státním pozemkovým úřadem. Předkládá Finančnímu úřadu daňová přiznání týkající se nemovitých věcí,
• zadává zakázky geodetické kanceláři, je-li pro prováděné úkony nutné pozemky (nemovitosti) dělit či zaměřit. Rovněž zadává zpracování znaleckých ocenění nemovitého majetku města, je-li to potřebné.
• zajišťuje a kompletuje doklady o majetku města, provádí činnosti spojené s mapováním obecního majetku, zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem města včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,
• kontroluje řádné užívání pronajatých pozemků, dbá o správné ukončení pronájmů,
• připravuje podklady k vyhotovení nájemních smluv na byty a nebytové prostory v majetku města, zajišťuje vyhotovení nájemních smluv včetně jejich uzavírání a ukončování, za podmínek stanovených RM ( případně dle platných zásad stanovených RM),
• vede evidenci nájemních smluv na byty a nebytové prostory z majetku města a evidenci žádostí o přidělení bytů, dále evidenci veškerého bytového fondu města
• připravuje, uzavírá a vede evidenci smluv o kauci na byt
• přípravu podkladů pro jednání bytové komise RM, která vydává doporučení o nakládání s byty v majetku města
• náhradní ubytování pro občany nalézající se v momentálně nepříznivé bytové situaci, například v důsledku živelní pohromy, havárie,
• posuzuje splnění podmínek přechodu nájmu bytu, souhlasu k podnájmu, výměně obecních bytů a dalších skutečností podle občanského zákoníku,
• ve spolupráci s odborem stavební úřad MěÚ rozhoduje o slučování, dělení bytů a užívání bytů k jiným účelům než k bydlení,
• připravuje podklady na základě platných právních norem pro vydání obecně závazných vyhlášek a nařízení města souvisejících s bytovou problematikou,
• vyřizuje připomínky a stížnosti občanů, vztahující se k problematice bydlení, k výši nájemného z bytu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů, pokud tyto připomínky ke spokojenosti v první řadě nevyřídí správce bytového fondu města
• spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví na zpracování koncepce bytové politiky města, vycházející z koncepce státní politiky bydlení,
• zajišťuje provádění bytové politiky s cílem efektivního hospodaření s byty v majetku města podle platných právních norem, kontroluje řádné využívání pronajatých bytů a nebytových prostor, dbá o správné ukončení pronájmů
• zajišťuje podklady a jejich předání právnímu zástupci města k podávání žalob na vyklizení bytů, nebytových prostorů, celých nemovitostí a pozemků,
• spolupracuje se správcem bytového fondu Novoborskou bytovou společností (NOBYS s.r.o.)
• jako správce majetku města, zajišťuje vydávání stanovisek pro územní a stavební řízení, která se týkají majetku města
• jako správce majetku města, zajišťuje vydávání stanovisek pro ostatní odbory MěÚ ( zejména: OD – zábor veřejného prostranství na MK, sjezdy na MK,
• na základě pověření zastupitelstva města zastupuje vedoucí odboru město Nový Bor ve správních řízeních zejména dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ve věcech, týkajících se nemovitostí v majetku města
• zajišťuje správu obecního lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem a na základě schváleného hospodářského plánu, zejména ošetření lesních porostů a plánovanou těžbu dřeva
• zajišťuje agendu správy pohřebišť, vede a vyřizuje připomínky a stížnosti občanů k ní se vztahující.
• připravuje podklady k vyhotovení nájemních smluv na hrobová místa na hřbitovech v majetku města, zajišťuje vyhotovení nájemních smluv včetně jejich uzavírání za podmínek stanovených RM ( případně dle platných zásad stanovených RM )
• vede evidenci nájemních smluv na hrobová místa
• zajišťuje pohřby podle § 5 z.č. 256/2001 Sb.o pohřebnictví, v platném znění,
• zpracovává návrhy řádů veřejných pohřebišť dle platné legislativy pro schválení v orgánech města.
• zajišťuje ekonomickou správu movitého a nemovitého majetku města (evidence, oceňování, inventarizace, nabývání, pronájem, prodej)
• zajišťuje pojištění movitého i nemovitého majetku města, vyřizuje škodní a pojistné události
• zajišťuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel,
• vypracovává návrh rozpočtu města na úseku správy majetku města
• zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky na úseku správy majetku města
• zpracovává a kontroluje podklady pro likvidaci faktur a účtování,
• provádí řádnou archivaci písemností odboru správy majetku města
• podává informace veřejnosti o činnosti odboru a jím řešených problémech
• zajišťuje nákup, opravy a údržbu kancelářského materiálu, zařízení a techniky pro administrativní činnost Města Nový Bor,
• pečuje o označení a věcné vybavení městského úřadu ,
• zajišťuje chod městského úřadu, včetně jeho budov a zařízení po technické stránce,
• spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR – Pozemkovým úřadem při zjišťování restitučních nároků,
• revize zařízení podle příslušných norem a předpisů v objektech městského úřadu,
• zajišťuje zveřejňování příslušných informací na úřední desce městského úřadu,
• běžný provoz budov včetně údržby, ostrahy a bezpečnosti objektů městského úřadu a přilehlých pozemků,
• koordinaci úklidové služby ve všech objektech městského úřadu,
• zajišťuje správu pohledávek vzniklých z činnosti odboru a činí kroky k jejich vymožení
• zajišťuje agendu Czech Point - výpisy z informačních systémů - pro občany z celé republiky


 Oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu zajišťuje zejména:

• vykonává operativní správu majetku města místní komunikace, veřejná prostranství a hřbitovy, veřejné osvětlení včetně jejich údržby a oprav
• zabezpečuje technický provoz města čistotu města letní a zimní údržba místních komunikací, osazení a vyvážení odpadkových košů a laviček, osvětlení města ( VO )
• zpracovává plán zimní a letní údržby místních komunikací včetně financování
• dohlíží a koordinuje plnění smluvních vztahů s dodavatelskými firmami
• spolupracuje s oddělením krizového řízení při evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu.
• spolupracuje s oddělením krizového řízení, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhuje způsob jejich ochrany,
• ve spolupráci s oddělením krizového řízení objekty pro nouzové přežití obyvatel obce,
• ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje údaje nutné pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém pohromou.
• vyměřuje místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města zábor veřejného prostranství , která nejsou místními komunikacemi
• ukládá pokuty za přestupky a jiné správní delikty v rámci své působnosti
• vede evidenci přestupků
• zajišťuje správu pohledávek vzniklých z činnosti oddělení a činí kroky k jejich vymožení
• zajišťuje veřejně prospěšné práce, kontroluje jejich naplnění a provádí kontrolu plnění,
• spolupracuje se správci inženýrských sítí a koordinuje jejich činnost se zájmy města k ochraně a rozvoji komunikací a městské zeleně,
• zajišťuje spolupráci s Krajskými správami silnic a ŘSD na úseku průtahových komunikací,
• provádí výkon činnosti odborného dozoru na místních komunikacích z hlediska správy majetku,
• přejímá ukončené zásahy do místních komunikací na území města a uplatňuje případné reklamace,
• zajišťuje desinfekci, dezinsekci a deratizaci dešťové kanalizace
• provádí kontrolu plnění příslušných norem a předpisů v objektech města včetně jeho zařízení, kde není určen správce, jedná se o školy, školky, muzeum atd. (revize, bezpečnost atd.)
• řízení a organizaci údržby a oprav objektů v majetku města ( kde není určen správce)
• předkládání návrhů na úspory všech druhů energií v objektech v majetku města
• zajišťuje zpracování energetických auditů u budov či zařízení, u kterých je spotřeba větší než 1 500 GJ za rok (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)
• dbá o technický stav a řádný vzhled úřední desky městského úřadu,
• zajišťuje péči o městskou zeleň ( sekání trávy, úprava keřů, živých plotů a stromů, havarijní kácení,..) včetně hřbitovů
• zajišťuje svoz komunálního odpadu ve městě, koordinuje provoz sběrového dvora a svozu separovaného odpadu s dodavatelskou firmou
• podává a zpracovává hlášení o odpadech za město ( statistika, EKOKOM,…)
• zajišťuje výběrová řízení na výše uvedené práce – zeleň,odpady, VO,komunikace
• zpracovává a zajišťuje podání a využití grantů
• zajišťuje poradenskou a lektorskou činnost, ekologickou výchovu ve výše uvedených oblastech (spolupráce se školami, letáky do domácností, osvěta, příspěvky do místního tisku,....)
• spolupráce samosprávy a státní správy v oblasti ochrany přírody a odpadového hospodářství
• spolupráce s OŽP na ochraně před povodněmi
• navrhuje k podpisu smlouvy a objednávky a kontroluje správnost vyúčtování dodávek služeb a materiálu plynoucích z uzavřených a platných smluv
• organizaci využití vozidel a koordinaci jízd vozidel města dle řádu autodopravy,
• administrativu spojenou s provozem vozidel ve vlastnictví města,
• řídí a organizuje pracovníky veřejné služby a veřejně prospěšné práce


Pracoviště spisové služby a podatelna zajišťuje zejména:

• metodicky řídí spisovou a archivní službu městského úřadu,
• zajišťuje ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení na základě zákona č.499/2004 S., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších zákonů, vyhlášky č.646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a dle Spisového a skartačního řádu Města Nový Bor
• organizuje doručovatelskou službu města, pokud je zřízena
• provoz podatelny a výpravny a telefonní ústředny městského úřadu
 

Odbor správy majetku města zabezpečuje činnost:

• Komise bytové
• Ústřední inventarizační komise
• Likvidační komise
 

Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 13:02
Naposledy aktualizoval: Alena Dušková


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny