Začátek HTML stránky

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

NÁPLŇ ČINNOSTI
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

  

NÁPLŇ ČINNOSTI

ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

v přenesené i v samostatné působnosti

 

Odbor

 • výkon státní správy uložené právními předpisy na úsecích sociální péče, sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi, sociálně-právní ochrany dětí a protidrogové prevence
 • realizace mezinárodních úmluv v nejširším spektru, tj. aplikace soustav sociálního
  zabezpečení podle nařízení Evropského společenství 
 • vytváření koncepčních materiálů (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a
  sociální či související služby, rozborová a statistická činnost v sociální oblasti
 • koordinace zpracování, realizace, sledování a vyhodnocování plánu rozvoje sociálních služeb formou komunitního plánování (Komunitní plán sociálních služeb)
 • zajišťování dostupnosti informací o sociálních službách pro občany správního území
 • podpora sociální práce v obci a sociálních či jiných souvisejících  služeb
 • vytváření předpokladů pro rozvoj sociální péče a pomoc občanům při řešení jejich osobních a sociálních problémů
 • spolupráce s  jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • metodická spolupráce s příspěvkovou organizací Sociální služby města Nový Bor
 • zajištění činnosti Komise pro sociálně-právní ochranu dětí včetně výkonu funkce tajemníka komise
 • zajištění činnosti Protidrogové komise města včetně výkonu funkce tajemníka komise
 • zajištění výkonu funkce  protidrogového koordinátora města
 • využívání a péče o ubytovnu pro osamělé rodiče s dětmi, těhotné ženy a mladé dospělé osoby a sociální práce s ubytovanými
 • organizace a realizace programu sociální prevence pro děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin a pro pěstounské a osvojitelské rodiny
 • posuzování a návrhy k žádostem právnických a fyzických osob o granty z grantových fondů města  pro volené orgány města
 • zpracování rozpočtu odboru, sledování jeho čerpání, provádění rozpočtových změn a  rozborů hospodaření
 • provádění vyúčtování státní účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany
 • provádění vnitřní kontrolní činnosti

 

Odbor se organizačně člení na:

- oddělení sociální péče a zdravotnictví (SPZ)

- oddělení sociálně-právní ochrany  dětí (SPOD)

 

Oddělení sociální péče a zdravotnictví (SPZ)

v přenesené i v samostatné působnosti zejména:

- poskytování sociálního poradenství pro cílové skupiny sociální práce ve všech oblastech

  sociální ochrany obyvatel, např.:

      - sociálního zabezpečení (dávkových pojistných i nepojistných systémů a systémů

         poskytované věcné péče)

      - sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny

      - rodinného práva, příp. občanskoprávní možnosti řešení tíživé nebo složité sociální situace osob

- předání informací a pomoc klientům při vedení správního řízení, exekučních řízení apod.

      - činnosti preventivní v oblasti zejména finanční gramotnosti

      - při problémech s bydlením  

- pro cizince, nejen pro občany EU (resp. EHP a Švýcarska), ale otázky osob z třetích

  zemí a řešení jejich podpory, včetně jejich orientace v dávkových systémech

- zajišťování sociální služby pro občany propouštěné ze zdravotnických zařízení

- vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální pomoc a klientů sociální práce v jejich      

  přirozeném prostředí

- provádění šetření životní situace občanů z cílových skupin sociální práce, včetně šetření na 

  dožádání spolupracujících a jiných subjektů,  pro trestní a soudní řízení

- zajišťování a kontrola zabezpečení potřeb občanů v terénu

- zprostředkování sociální služby, příp. kontaktu mezi poskytovatelem a osobou

- zprostředkování zápůjček speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby

  se zdravotním postižením

- problematika sociálního vyloučení  z důvodu zdravotního postižení a stáří

- problematika rizikového chování a trestné činnosti

- problematika národnostních menšin a etnik

- realizace protidrogové politiky v obci, včetně zajištění činnosti protidrogové komise a        

  protidrogového koordinátora pro provádění prevence užívání návykových látek

- spolupráce v oblasti prevence kriminality a sociálně negativního chování ve městě

- spolupráce při zajištění sociálně aktivizačních služeb pro cílové skupiny zdravotně

  postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi a cizinci

- spolupráce s úřady práce, s úřady jiných obcí, správou sociálního zabezpečení,

  zdravotnickými a školskými zařízeními, orgány činnými v trestním řízení, soudy, poskytovateli  

  sociálních služeb apod.

- vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně

   postiženou

- rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení

- kontroluja a podepisvání smluv o poskytnutí sociální služby za osoby, které nejsou      

  schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce

- zpracování stanovisek k přidělení bytu zvláštního určení a bytu v  domě s byty zvláštního

  určení (DPS v Novém Boru, ve Cvikově a v Kamenickém Šenově)

- nákup, evidence a distribuce žádanek a receptů na léčiva obsahující návykové látky

- výkon funkce sociálního kurátora (pro dospělé občany  vyžadující zvýšenou  pozornost,  

  např. osoby bez přístřeší, navrátilci z výkonu trestu, spolupráce s věznicemi, pomoc při

  zařazení do života, spolupráce s Probační a mediační službou)

- výkon funkce veřejného opatrovníka osob částečně nebo zcela zbavených způsobilosti

  k právním úkonům

- výkon opatrovnictví na základě rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí jiného správního úřadu

- stanovení úhrady sociálních služeb pro děti svěřené do péče výchovných ústavů

- ukládání povinnosti využití odborného poradenského zařízení v sociálně-právní ochraně

- ukládání výchovných opatření v sociálně-právní ochraně dětí podle zákona o rodině

- řízení o přestupcích, správních deliktech a pokutách za porušení povinností v sociálně-právní  

  ochraně

- kontroly a řešení správních deliktů v ochraně před škodami působenými tabákovými  

  výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

- přestupkové řízení spadající do působnosti obce v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví

  a v oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi

- řízení o  pokutách právnickým a fyzickým osobám za porušení ustanovení zákona

  o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

 

 

Oddělení péče o rodinu a děti a sociálně-právní ochrany (SPOD)

v přenesené i v samostatné působnosti zejména:

- základní sociální poradenství

- sociálně-právní ochrana dětí a mládeže dle z.č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších   

  předpisů

- terénní sociální práce (vyhledávací, výchovná a poradenská činnost, šetření a kontroly v   

  rodinách, spolupráce se školskými a zdravotnickými  zařízeními, spolupráce s orgány

  činnými   v   trestním řízení a se soudy)

- sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování příčin jejich vzniku a přijímání 

  opatření k jejich zamezení

- výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí v případě možného střetu   zájmů mezi  

  dítětem a rodiči, např. při rozhodování o výchově a výživě dětí, při určování styku s dítětem,

  v   dědickém řízení a pod., v soudních řízeních jednání v zájmu dítěte

- v nezbytných případech po omezenou dobu výkon funkce poručníka dítěte

- v zájmu ochrany dítěte účast sociálních pracovnic a kurátorů u výslechů dětí a  

  mladistvých,  vypracování   zpráv do vyšetřovacích spisů

- vypracování zpráv pro soudy o skutečnostech potřebných pro rozhodování o výchově a

  výživě  dětí

- zpracování a předávání návrhů na rozhodnutí o povinnosti využít odborného zařízení

  včetně potřebných podkladů a dokladů

- zpracování a předávání návrhů na rozhodnutí o výchovných opatřeních v zájmu dítěte, tj.

   napomenutí, dohled či omezení, včetně potřebných podkladů a dokladů

- návrhy  soudu na nařízení  ústavní výchovy nebo jejího zrušení, omezení či    zbavení  

  rodičovských práv, stanovení dohledu nad výchovou dítěte

- návrhy soudu na předběžná opatření, tj. návrhy na okamžité umístění ohroženého   dítěte

  do   péče jiné fyzické nebo právnické osoby

- zajišťování pohotovostních služeb k předběžným opatřením

- v určených termínech sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy v ústavních     

  zařízeních,   výchovy v pěstounských rodinách, návštěvy dětí ve výkonu vazby či   trestu

  odnětí svobody a  dětí, o které ve věznici pečuje odsouzená žena

- agenda zanedbávaných, týraných o zneužívaných dětí

- spoluúčast na organizování náhradní rodinné výchovy, vyhledávání dětí a rodin   vhodných

  pro   pěstounskou péči a osvojení, rozhodování o svěření dítěte do   předpěstounské péče,

  podávání   návrhů na stanovení výživného na děti v   pěstounské péči

- vedení evidence žádostí o osvojení a pěstounskou péči

- zpracování podkladů pro osvojení a pěstounskou péči

- sledování vývoje dětí svěřených do zatímní péče

- provádění potřebných opatření k převzetí dítěte, které se nachází v cizině bez   doprovodu

- výkon funkce kurátora pro mládež  (vyhledávací, výchovná a poradenská činnost,   šetření

  a kontroly v  rodinách, spolupráce se školskými a zdravotnickými   zařízeními, spolupráce s

  orgány činnými   v   trestním řízení a s věznicemi,   zastupování v trestních a soudních

  řízeních, návštěvy   mladistvých  ve věznicích)

- spolupráce v sociálně-aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a v dalších službách

  zaměřených na rodiny, v prevenci krimanlity apod.

     

 

 

Datum poslední aktualizace: 16.03.2016 10:57
Naposledy aktualizoval: Tomáš Král


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny