Začátek HTML stránky

Odbor školství, kultury a sportu

Odb. školství, kultury a sportu se organizačně člení na:

 

201 pracoviště školství:

v přenesené působnosti v rámci PO III Nový Bor
•zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává je krajskému úřadu,
•zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
•projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže a na úseku kultury
•shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,
•poskytuje poradenskou činnost pro školy a školská zařízení v oblasti: školské legislativy, statistiky, účetnictví,
•zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností,
•zpracovává a sumarizuje požadavky na individuální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu jeho působnosti a předává je krajskému úřadu,
v rámci samostatné působnosti
• podává návrh zřizovateli na zřízení nebo zrušení školy či školského zařízení,
•zpracovává návrhy obecně závazné vyhlášky v oblasti školství a předkládá je ke schválení zřizovateli,
•zodpovídá ve spolupráci s řediteli za správné zařazení, vyřazení a změny u škol a školských zařízení do rejstříku škol, včetně jejich kapacity,
•dohlíží na dodržování zákonů v oblasti školství,
•zpracovává podklady pro zřizovatele v souladu ke zřizování školské rady při základních školách,
•projednává s řediteli škol a školských zařízení koncepci rozvoje, rozpočet, materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky obce na zkvalitnění předškolního, základního a zájmového vzdělávání školami a školskými zařízeními a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu,
•předkládá finanční požadavky škol a školských zařízení, plán údržby a investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství,
•zajišťuje informace k programům vyhlášených MŠMT, Evropským sociálním fondům, grantům EU.
•přijímá a zpracovává granty z oblasti školství, vzdělávání, kultury, sportu a cest. ruchu.

 

202 pracoviště kultury a sportu

v rámci samostatné působnosti
•zajišťuje dodržování autorského zákona a další práva s autorským zákonem související,
•zpracovává návrhy obecně závazné vyhlášky,
•sleduje dotační programy vyhlašované v oblasti kultury, zpracovává žádosti o tyto dotace na akce města,
•dohlíží na zpracování kroniky Města Nový Bor, spolupracuje s Letopiseckou komisí,
•spolupracuje na řízení kulturního dění města. 

 


Schválené rozpočty na r. 2017 a rozpočt. výhledy škol a školských zařízení města Nový Bor:

(schváleno v ZM usn. č.: 642/16/ZM25 a v RM usn. č.: 1898/17/RM57)

Základní škola, nám. Míru 128
Základní škola U Lesa
Základní škola, Gen. Svobody 114
Základní škola praktická
Mateřská škola "Klíček"
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže "Smetanka"

Schválené účetní závěrky za r. 2016 škol a školských zařízení města Nový Bor:

(schváleno v RM usn. č.: 1804/17/RM55)

Základní škola, nám. Míru 128
Základní škola U Lesa
Základní škola, Gen. Svobody 114
Základní škola praktická
Mateřská škola "Klíček"
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže "Smetanka"

 

 

Datum poslední aktualizace: 18.09.2017 13:20


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny