Začátek HTML stránky

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města zajišťuje akce investičního charakteru a dále:

 • zajišťuje zpracování investičních záměrů a studií v rámci předprojektové přípravy, včetně průzkumných prací,  
 • zajišťuje průzkum finančních zdrojů a koordinuje finanční zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy,
 • organizuje vypořádání majetkoprávních vztahů před, v průběhu a po dokončení investiční akce
 • zajišťuje veškerou inženýrskou činnost v souvislosti se stavebním a územním řízením a kolaudačním řízením
 • zadává projekty pro územní a stavební řízení a koordinuje činnost v průběhu jejich zpracování
 • připravuje a zajišťuje soutěže všech stupňů dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní normy města
 • připravuje a uzavírá (dle platné vnitřní normy města) smlouvy na projektové práce, inženýrskou činnost, realizaci staveb a sleduje jejich plnění
 • zajišťuje či vykonává činnosti realizačního managera projektu nebo technického dozoru investora - předání staveniště, koordinace postupu stavebních prací, kontrola čerpání finančních prostředků s ohledem na uzavřené smlouvy, převzetí dokončených staveb, kontrola odstranění vad a nedodělků z přejímkových řízení
 • kontroluje čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce v souladu s rozpočtem a provádí odsouhlasení a předání faktur finančnímu odboru k proplacení
 • předává dokončené investiční akce do majetku města či jiné organizace a spolupracuje při předávání dokončených investičních akcí z majetku města do majetku příslušné organizace, včetně archivace dle platné vnitřní normy města
 • zajišťuje činnosti spojené s poskytováním dotací a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, Libereckého kraje, Evropské unie či od jiných poskytovatelů na jednotlivé stavby, požadavky občanů a organizací s vedením města
 • připravuje materiály pro ZM a RM v oblasti působnosti odboru
 • plní úkoly ze ZM a RM v oblasti působnosti odboru
 • spolupracuje s finančním odborem na přípravě rozpočtu a rozpočtového výhledu
 • připravuje podklady pro návrh rozpočtových změn
 • spolupracuje na zpracování plánu investičních akcí
 • spolupracuje při tvorbě strategického plánu rozvoje města
 • zajišťuje řádné fungování vnitřního kontrolního systému na odboru v souladu s platným zákonem o finanční kontrole
Datum poslední aktualizace: 20.04.2015 12:39
Naposledy aktualizoval: Ing. Miroslav Jeništa


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny