Začátek HTML stránky

Starosta


Mgr. Jaromír Dvořák (SLK)

 

tel: 487 712 314
e-mail: starosta@novy-bor.cz
 

 • Starosta zajišťuje úkoly stanovené právními předpisy, organizačním řádem Města Nový Bor a úkoly uložené mu radou a zastupitelstvem města.
 • Starosta zastupuje město navenek.
 • Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.
 • Starosta zastupuje město ve Svazku obcí Novoborsko.

 
Pracoviště starosty se organizačně člení na:
101.1 pracoviště veřejnosprávní kontroly
101.2 pracoviště krizového řízení
101.3 pracoviště sekretariátu a styku s veřejností

102 Městská policie
103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů
105 Sklářské muzeum
106 Městská knihovna
107 Turistické informační centrum

101.1 pracoviště veřejnosprávní kontroly
Vykonává kontroly dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a řídí se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů,

101.2 pracoviště krizového řízení
Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti podle zákona č.239/2000 Sb. o IZS, zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákona č.241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č.585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování – vše ve znění pozdějších předpisů.
K tomuto účelu zpracovává předepsanou dokumentaci a organizačně zajišťuje činnost zvláštních orgánů města – bezpečnostní rady a krizového štábu.

101.3 pracoviště sekretariátu a styku s veřejností
Zajišťuje zejména:
•  administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s
   ostatními odbory MěÚ,
•  administrativní práce pro starostu, místostarostu, eviduje doporučenou a vyřízenou poštu pod
   spisovou značkou „ST“
•  provádí ověřování elektronických podpisů při přijetí podání v elektronické podobě na podatelnu úřadu,
   doručené podání eviduje ve spisové službě a předává příslušnému adresátovi
•  přípravu jednání rady města a zasedání zastupitelstva města, zpracovává dokumentaci o průběhu
   těchto jednání, vede její evidenci a archivaci a předává informace oborům a vedoucím zaměstnancům
   městského úřadu o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů,
•  pro potřeby starosty, místostarostů a tajemníka sleduje plnění usnesení a úkolů rady města,
   zastupitelstva města, porad vedení a porad vedoucích odborů,
•  vedení evidenci úkolů rady města a zastupitelstva města a shromažďuje od odborů a dalších subjektů
   v daných termínech podávání zpětných nových informací pro tyto orgány,
•  vyžadování zpráv o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města od jednotlivých odborů,
   městské  policie a dalších institucí,
•  eviduje přípravu návrhů plánu práce rady města a zastupitelstva města,
•  spolupráci s ostatními subjekty ve městě při zajišťování doplňujících podkladů a zpráv pro jednání 
   rady  města a zastupitelstva města,
•  vedení evidence členů rady města, zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí
   rady města a jiných poradních orgánů Města Nový Bor
•  vedení evidence a dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí města a 
   městského úřadu,
•  evidence a soustřeďování zápisů z jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města,
•  předávání časového plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města příslušným odborům k 
   zajištění účasti hostů na těchto jednáních. Jmenovitý seznam přizvaných hostů do schůzí města 
   projednává se starostou nebo tajemníkem,
•  se souhlasem starosty nebo tajemníka zajišťuje sdělování výsledku projednání věci občanům a 
   organizacím v orgánech města, pokud vyřízení neprovádí některý jiný odbor,
•  evidování návrhů, připomínek a dotazů členů zastupitelstva města ze zasedání zastupitelstva města a 
   zajišťuje zpětnou informaci o jejich vyřízení,
•  organizaci porad a školení vedoucích odborů. Ve spolupráci s ostatními odbory spoluorganizuje 
   školení, zasedání a výjezdní zasedání rady města a zastupitelstva města,
•  organizaci porad se starosty obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
•  zajišťuje v době zástupu úřední desku městského úřadu
•  vedení agendy zahraničních styků, zajišťuje překlady, tlumočení a organizaci zahraničních návštěv u 
   vedení města,
•  vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno rozhodnutím rady města nebo zastupitelstva
   města ocenění, příp. čestné občanství města,
•  vedení přehledu subjektů, kterým rada města povolila užívat znak města Nový Bor,
•  přípravu a průběh slavnostních i dalších akcí a veřejných shromáždění organizovaných městem,
•  provádění řádné archivace písemností sekretariátu - spisové značky „ST…“
•  vedení evidence usnesení vlády ČR, předkládá návrhy na jejich rozpracování pro jednotlivé odbory,
   provádí kontrolu jejich plnění,
•  vedení evidence rozhodnutí, příkazů, směrnic a jiných vnitřních předpisů vydaných městem nebo
   městským úřadem,
•  ukládání informativních oběžníků MěÚ (ukládá na sekretariátu) po ukončení oběhu, na nichž vedoucí
   odborů a další určení zaměstnanci podpisem stvrzují vzetí na vědomí
•  vedení centrální evidenci stížností a petic doručených městu, městskému úřadu, případně dalším
   orgánům města,
•  koordinuje a zajišťuje činnosti při jednotném zpracování a vyřízení stížnosti jménem starosty Města
   nebo tajemníka úřadu
•  vyrozumění starosty a tajemníka o podání každé petice a konsultuje se starostou, místostarostou
   nebo  tajemníkem další postup při vyřizování petice,
•  ve spolupráci s orgánem, kterému je petice nebo stížnost adresována, popř. jak vyplývá z jejího
   obsahu, posuzování petice a do 30 dnů písemně předkládá vedení města nebo městského úřadu
   návrh odpovědi odesílateli petice nebo stížnosti spolu s informací o způsobu jejího vyřízení,
•  koordinaci prací při zpracování odpovědí podané petice a stížnosti mezi jednotlivými orgány města,ve
   spolupráci s jednotlivými odbory vyřizuje určité stížnosti nebo petice,
•  zpracování roční zprávy o vyřizování přijatých petic a stížností s rozborem jejich obsahu,
•  vypracovávání výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
   platném znění a tyto zprávy po schválení zveřejňuje na úřední desce MěÚ vč. internetu.

 

Referentka styku s veřejností

Radmila Pokorná

Tel.: 487 712 461
e-mail: rpokorna@novy-bor.cz

Referentka styku s veřejností zajišťuje tyto činnosti:

 • agendu občanských záležitostí, organizaci slavnostních obřadů (vítání občánků), distribuci darů jubilantům z řad občanů
 • kompletní zpracování a distribuci městského periodika
 • funkci tiskového mluvčího
 • mediální služby pro novináře
 • spravuje aktuality na webových stránkách města a facebookový profil města
 • zajišťuje fotodokumentaci společenského dění ve městě
 • účastní se jednání zastupitelstva města
 • spolupracuje na přípravě PR materiálů města, městského úřadu a organizačních složek města

 

 

 

 

 

 


 

Datum poslední aktualizace: 12.07.2016 11:15


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny