Začátek HTML stránky

Záměr rekonstrukce historického centra města existuje řadu let

Změna a revitalizace historického jádra Nového Boru byla pro vedení radnice tématem k diskuzi již na přelomu tisíciletí.

Chronologický přehled realizace tohoto záměru do roku 2012 je k dispozici zde: Chronologie záměru do 2012

 

 

Rekonstrukce historického středu města Nový Bor


Počátek myšlenky na rekonstrukci historického středu města je datován od roku 1999, kdy bylo radou města uloženo odboru rozvoje města předložit návrh zadání architektonického řešení náměstí Míru. Následně v témže roce schválila rada města vypsání architektonické soutěže, která měla být vyhlášena jako projektová, urbanisticko-architektonická, vyzvaná anonymní, jednokolová v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů (dále jen ČKA) ze dne 24. 04.1993. Současně schválila soutěžní podmínky, jmenný seznam architektů k obeslání k účasti v soutěži a schválila složení poroty. V průběhu roku 2000 byly dopracovány soutěžní podmínky, které schválila ČKA.


Samotná soutěž byla vyhlášena 14. 05. 2001 s termínem odevzdání soutěžních návrhů do 09. 07. 2001. Ve lhůtě pro podání návrhů bylo doručeno 7 soutěžních návrhů. Přezkoušení doručených návrhů provedl v souladu se soutěžními podmínkami přezkušovatel soutěžních návrhů Milan Geby. Soutěžní návrhy byly přezkoušeny v souladu s podmínkami soutěže a bylo zjišťováno, zda po formální stránce odpovídají soutěžní návrhy stanoveným soutěžním podmínkám. U žádného soutěžního návrhu nebylo shledáno porušení technických podmínek z hlediska stavebního zákona a souvisejících předpisů a z hlediska územního plánu města. Po přezkoušení soutěžních návrhů proběhlo dne 25. 07. 2001 jednání soutěžní poroty. Přezkušovatel soutěže Milan Geby seznámil členy poroty s počtem přihlášených uchazečů a s výsledkem přezkoušení soutěžních návrhů. Členům komise byl předán protokol z přezkoušení podaných soutěžních návrhů ze dne 23. července 2001, včetně tabulky s vyhodnocením soutěžních podmínek. Každý člen poroty, (včetně náhradníků), si individuálně prohlédl soutěžní návrhy. Po prohlídce ohodnotil jednotlivé soutěžní návrhy stupnicí 0-10. Nejlépe ohodnocený soutěžní návrh byl návrh s nejvyšším počtem bodů. nejvyšší počet bodů získal soutěžní návrh s pořadovým číslem 6, kolektivu autorů prof. Dr. Ing. Arch. Bořek Šípek, Mgr.A. Radovan Hora a Mgr.A. Pavel Rek. Tento návrh získal 1. cenu. V září roku 2001 proběhla v městském divadle výstava všech soutěžních návrhů. K vystaveným soutěžním návrhům se formou anketních lístků mohla vyjádřit i laická veřejnost. Názor odborné poroty a laické veřejnosti byl téměř totožný.

 

 

 

 


V soutěžních podmínkách odsouhlasených ČKA se vyhlašovatel soutěže zavázal v souladu s ustanovením § 49 (alt. § 49a) zákona 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů vyzvat zpracovatele oceněných a odměněných návrhů k podání nabídky na zpracování dalších výkonových fází projektové dokumentace (PD) pro výše uvedený soubor staveb. S ohledem na skutečnost, že tento postup by zkomplikoval výběr zhotovitele na následné provedení projektových prací ve vazbě na dodržení zákona o autorských právech a s ohledem na novelu zákona č. 199/94 Sb., která vstoupila v platnost 26. 4. 2001 bylo doporučeno MZ, aby na zpracování dalších stupňů PD byl vyzván kolektiv autorů vítězného návrhu tj. prof. Dr. Ing. Arch. Bořek Šípek, Šípek Asociates s. s r.o., Olympijská 2/1912, Praha 6 s podmínkou, že si zadavatel vyhrazuje právo požadovat na zhotoviteli zapracování svých připomínek a návrhů do PD a uchazeč je povinen tyto připomínky zapracovat, pokud nebudou zásadním způsobem měnit a ovlivňovat urbanistické, architektonické a výtvarné kvality původního návrhu. Rada města Nový Bor doporučila Městskému zastupitelstvu zadat zpracování dalšího stupně projektové dokumentace autoru vítězného návrhu. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 07.11.2001 odsouhlasilo doporučení rady města a schválilo zadání zpracování projektové dokumentace společnosti Šípek Asociates s. s r.o. a současně určilo komisi pro kontakt se zpracovatelem projektové dokumentace, která měla řešit postup zpracování projektové dokumentace a vznášet připomínky a podněty ke konečnému řešení rekonstrukce historického středu města. Postupně byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a po nabytí právní moci územního rozhodnutí i dokumentace pro stavební povolení. Územní rozhodnutí na celou akci bylo vydáno v roce 2002. Stavební povolení na jednotlivé stavební objekty pak byla vydána v roce 2004.


Záměrem města bylo realizovat rekonstrukci historického středu města za finanční podpory ze Společného regionálního operačního programu. Dne 29.10.2004 byla předána žádost na poskytnutí finanční dotace na MMR vč. Povinných příloh na realizaci projektu „Regenerace historického centra Nový Bor“ v rámci SROP, priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst (týkalo se pouze stavebních úprav nám. Míru a rekonstrukce č.p. 105 vč. rozšíření sklářského muzea o dostavbu spojovací budovy – bez reko. č.p. 106). Po zasedání Národní výběrové komise SROP dne 7.4.2005 byl zařazen mezi náhradní projekty programu SROP. Další žádosti byly podány v roce 2008. Dne 28.03.2008  byly podány v rámci ROP dvě žádosti vč. povinných příloh na poskytnutí dotace na úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – územní odbor realizace programu v Liberci na projekt „Regenerace historického centra v N. Boru“ (stavební úpravy nám. Míru, reko. ul. Kalinova a reko. Tržního náměstí) a na projekt „Revitalizace historických budov Sklářského muzea“ (rekonstrukce č.p. 105 a 106 vč. dostavby spojovací budovy), prioritní osa: 13.2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory: 13.2.2 Rozvoj měst. 31.03.2008 bylo vydáno potvrzení o registraci projektu. Dopisem ze dne 10.07.2008 z Územního odboru realizace programu Liberec bylo oznámeno, že oba projekty nebyly Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod dne 30.6.2008 schváleny k poskytnutí dotace. Další dotační tituly a výzvy nebyly v následujících letech vypsány.


Vzhledem k tomu, že nebyly vypsány dotační tituly, ze kterých by bylo možné čerpat finanční prostředky na rekonstrukci historického středu města, bylo rozhodnutím zastupitelstva města rozhodnuto realizovat rekonstrukci historického středu města z vlastních prostředků.


Prvotní etapou nebo také nultou etapou rekonstrukce historického středu města byla rekonstrukce komunikace Kalinova. Předmětem etapy byla rekonstrukce místní komunikace, kdy byla řešena rekonstrukce celé komunikace, včetně konstrukčních vrstev, komunikace pro pěší, parkovací pás pro šikmé parkovací stání osobních automobilů a příležitostné stání pro autobusy. Součástí byla i dodávka městského mobiliáře a veřejného osvětlení, čímž byl určen charakter mobiliáře a veřejného osvětlení i pro další etapy a prvky drobné architektury (zárubní zdi). Současně byla provedena rekonstrukce jednotné kanalizační stoky a přeložka středotlakého plynovodu. Nově upravená vozovka je řešena jako jednosměrná s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Směr provozu byl navržen od ulice Dělnické po nám. Míru. Komunikace pro pěší jsou řešeny v rozsahu a parametrech kopírujícím stávající stav.  Celkové náklady akce včetně průzkumů, rozborů, projektových dokumentací, navazujících služeb a realizace akce si vyžádaly finanční prostředky ve výši 10.002.327,- Kč včetně DPH. Stavbu realizovala společnost STRABAG a.s.

 Před zahájením první etapy rekonstrukce samotného středu města resp. náměstí byla ustavena pracovní skupina, která stanovila jednotlivé etapy rekonstrukce středu města následovně: 1. etapa prostor před MěÚ, 2. etapa prostor před Lužickými domy (pracovně před Pelikánem) a 3. etapa prostor před ZŠ – plocha náměstí.  Současně navrhla pracovní skupina vynechat z původního projektu objekt kavárny a podzemního sociálního zařízení a jako prvotní úkol navrhla zpracovat realizační projektovou dokumentaci na řešení prostoru před MěÚ a další etapy řešit dle finanční situace města a budoucí legislativy, případně dotačních titulů. Odbor rozvoje města informoval profesora Šípka nejen dopisem v listinné podobě, ale byla mu zaslána korespondence i v elektronické podobě na všechny známé e-mailové adresy s informací o oživení projektu, žádostí o souhlas se změnami a zároveň pozvání na jednání pracovní skupiny. Zpracovaná dokumentace na 1. etapu byla projednána v orgánech města. Realizační projektová dokumentace vycházela z dokumentace pro stavební povolení, jejichž autorem je společnost ŠÍPEK ASSOCIATES s.r.o. Architektonické řešení prostoru před MěÚ zůstalo zachováno, kromě objektů kavárny, veřejného podzemního WC, opěrné zdi s fontánou a teras se schodišti. Uvedené objekty byly z realizační dokumentace vypuštěny a nebyly realizovány. Na základě připomínek občanů k záboru zeleně pro parkovací místa došlo na začátku realizace projektu ke změně a vypuštění parkovacích míst před objektem Sklářského muzea a Praktické školy.  V červnu roku 2014 byly zahájeny stavební práce, které obsahovaly rekonstrukci komunikací, včetně konstrukčních vrstev komunikace, kanalizační a vodovodní řad, veřejné osvětlení, dodávku mobiliáře, dopravní značení a sadové úpravy. Nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce předložila společnost EUROVIA CS a.s., která stavbu realizovala.


 

 

Druhá etapa rekonstrukce historického středy města byla dle schválené etapizace provedena v prostoru před Lužickými domy. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávajících povrchů včetně konstrukčních vrstev, demontáži veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Byly realizovány zcela nové konstrukční vrstvy a povrchy obslužné vozidlové komunikace a komunikace pro pěší, parkovacích ploch včetně odvodnění dešťových vod, nová opěrná zeď z přírodního kamene se schodišti a terénní úpravy, kabelové rozvody veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů vč. stožárů a svítidel, sadové úpravy a městský mobiliář, přesunuta stávající telefonní budka na novou pozici, provedena demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky.

V souběhu s výše uvedenou stavbou došlo také k rekonstrukci ostatních stávajících inženýrských sítí, jako samostatných staveb, prováděných ve vzájemné koordinaci a možném souběhu s ohledem na dodržení technologických postupů během provádění jednotlivých stavebních prací. Jednalo se o nový vodovodní a kanalizační řad vč. přepojení vodovodních, kanalizačních a dešťových přípojek na nově vybudované řady v úseku od ul. Dvořákova až na rozhraní objektu Obchodního domu Jakub a objektu Pekařství Bláha a současně rekonstrukci stávající nízkotlaké  a středotlaké plynovodní sítě včetně přípojek ke stávajícím nemovitostem v úseku od ul. Dvořákova až na rozhraní objektu Obchodního domu Jakub a objektu Pekařství Bláha, dále na Tržním náměstí a úsek z Dvořákovy ul. (před budovou pošty) pod ul. T.G. Masaryka k č.p. 2 (hostinec Pošta). Rekonstrukci inženýrských sítí hradili jednotliví správci těchto sítí tj. SVS, a.s. Teplice a RWE Distribuční služby, s.r.o. investiční akce si vyžádala finanční náklady v celkové výši 9.505.158,- Kč včetně DPH. Celková cena zahrnovala zpracování realizační projektové dokumentace, inženýrskou činnost, stavební náklady. V průběhu realizace stavebních prací se podařilo důslednou kontrolou snížit vysoutěženou cenu.

 

 


Třetí etapa započala v roce 2015 rozhodnutím zastupitelstva města řešit plochu náměstí odlišně od dokumentace schválené ve stavebním řízení. Bylo rozhodnuto o zpracováním studie, která měla řešit plochu náměstí dle zadání schváleném zastupitelstvem města. Studie byla zveřejněna na stránkách města a vyvolala bouřlivé diskuze. S ohledem na názory k vyhotovené studii rozhodlo zastupitelstvo o vypuštění centrální kašny z prostoru náměstí a nahrazení tohoto objektu uměleckým prvkem, který měl vzejít z veřejné soutěže. Po zpracování studie na rekonstrukce plochy náměstí byla zadána soutěž na zpracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, změny stavby před dokončením a prováděcí dokumentace pro potřeby výběru dodavatele stavby a následně realizace stavby.

 

Souběžně se zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací vyhlásilo město Nový Bor anonymní veřejnou výtvarnou soutěž na vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Nový Bor. Předmětem soutěže mělo být nalezení podoby prostorového uměleckého díla umístěného ve veřejném parteru města Nový Bor, které bude odpovídat celkové koncepci prostoru jako pobytového a částečně i relaxačního místa. Předpokládalo se použití materiálů odolných povětrnostním podmínkám s požadavkem trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Soutěž byla vyhlášena 1.12.2016 s termínem podání soutěžních návrhů do 15.3.2017. schválením soutěžních podmínek radou města došlo i ke schválení odborné poroty, kterou zastupovali renomovaní architekti a umělci. Za město Nový Bor se práce v soutěžní porotě účastnil zastupitel Ing. Otakar Válek. Ve lhůtě pro doručení soutěžních návrhů bylo doručeno celkem 25 soutěžních návrhů.

Vysoký počet soutěžních návrhů byl způsoben dobrou prezentací soutěže v médiích a informačních zdrojích. Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 30.3.2017. Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem z otevírání soutěžních návrhů zpracovaném sekretářem soutěže ve spolupráci s přezkušovatele soutěžních návrhů. Porota se dohodla hlasovat v několika fázích s tím, aby si pracovně vymezila jednotlivé skupiny návrhů a současně si odhlasovala připuštění všech podaných návrhů k posouzení. Před tímto hlasováním proběhla intenzivní diskuse nad jednotlivými soutěžními návrhy. Porota se dohodla, že pro postup do další fáze hodnocení postačí i rovnost hlasů.

Do finální fáze k hodnocení postoupilo 8 soutěžních návrhů. Kritéria hodnocení soutěžních návrhů byla následující: originalita, kreativita a celková výtvarná a architektonická úroveň řešení v souladu se soutěžními podmínkami, vhodnost začlenění do určeného prostoru, hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení. Po podrobném studiu předložených návrhů byla zahájena rozprava k jednotlivým návrhům. Po ukončení rozpravy proběhlo tajné hlasování o pořadí hodnocených návrhů s tím, že nejnižší počet bodů znamená nejvyšší ocenění. Porota si odhlasovala, že v případě rovnosti bodů, i po opakovaném hlasování, rozhodne hlas předsedy poroty. Vítězným návrhem se stal soutěžní návrh s pořadovým číslem 12. Porota k vítěznému návrhu konstatovala: Návrh se vyznačuje jednoznačnou a výraznou kompozicí. Porota oceňuje vhodnost použití do městského veřejného prostoru, využití vodního prvku, přiměřené měřítko. Návrh je vytvořen na základě jasného konceptuálního příběhu, sklářského „verkštatu“ z každodenní sklářské šichty. Vytváří jeho identitu náměstí a otevřený příběh. Rozhodnutí o vítězném návrhu proběhlo v radě města, která respektovala doporučení komise. Současně zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběh soutěže a vítězný návrh. Autorkami návrhu jsou MgA. Gabriela Králová a Ing. arch. Lucie Chroustová.

 

 

 

V současné době probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele stavby. Předpokládaná hodnota stavby stanovená rozpočtem, který vychází ze zpracované projektové dokumentace je 23.500.000,- Kč bez DPH. Příjem nabídek je stanoven na 26.5.2017. Ihned po příjmu nabídek dojde k posouzení a hodnocení nabídek tak, aby byla smlouva s vybraným zhotovitelem podepsána v nejkratší možné době a byla zahájena samotná rekonstrukce plochy náměstí.

 

 

 

Vítězem veřejné soutěže na dodavatele stavby poslední etapy obnovy historického centra města se stalo sdružení firem SaM Česká Lípa a ZEPS s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 26.442.856,45 Kč včetně DPH. Cenu za rekonstrukci centrální plochy náměstí o velikosti 5 000 m² se tak povedlo snížit ve veřejné soutěži z odhadovaných 28,5 milionů korun s DPH o zhruba 2 miliony korun.


Z toho největší částka (15,9 mil.) připadá na obnovu komunikací, kdy se mimo jiné vymění na 2 kilometry obrubníků, nebo sítí a rozvodů (4,3 mil.). Nezanedbatelná částka půjde na veřejné osvětlení (4,2 mil.), mobiliář vyjde na 0,7 milionů korun. Použité budou výhradně přírodní materiály, které schválil Národní památkový ústav. Jeho požadavkům bude odpovídat historizující styl veřejného osvětlení, stejně jako tomu bylo v předchozích etapách obnovy historického centra města. Zachovaný bude i jednotný styl mobiliáře.


Práce na rekonstrukci náměstí Míru stavební firmy zahájily 10. července 2017.

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 23.07.2017 22:41
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny