Začátek HTML stránky

Komise

Město Nový Bor si zřídilo tyto komise:

Zvláštní orgány

 1.  Podle zvláštních právních předpisů zřizuje starosta tyto zvláštní orgány :
       a)  krizový štáb,
       b)  bezpečnostní radu města,
       c)  jako zvláštní orgán města komisi pro sociálně-právní  ochranu dětí1)
       d)  povodňovou komisi města s rozšířenou působností2)
 
2.  Působnost a obsah činnosti těchto orgánů stanoví příslušné právní předpisy a 
      jednací řády   těchto orgánů, které schvaluje starosta.
 

Poradní orgány
 

1. Rada města si pro svoji potřebu zřizuje jako poradní orgán tyto komise:
    a) Škodní komise,
    b) Bytová komise,
    c) Komisi regenerace městské památkové zóny,
 

2. Starosta si pro svoji potřebu zřizuje tyto poradní orgány:
    a) Komise k vyřazování utajovaných skutečností,
    b) Komise pro prevenci kriminality,
    c) Protidrogová komise,

3. Za funkčnost komise odpovídá ten kdo komisi zřídil.  Za administrativní činnost
    komise,  podávání zpráv o činnosti komise, návrhů  a jiných sdělení odpovídá 
    zřizovateli předseda komise.
 
4. Spisový materiál jednotlivých komisí se eviduje ve spisové službě sekretariátu
    starosty, není-li jiným předpisem stanoveno jinak.
 

Zvláštní komise

 1. Příslušný odbor městského úřadu si pro svou potřebu dále zřizuje zejména tyto 
     zvláštní komise:
     a)  Revizní a skartační komise agend občanských průkazů, cestovních dokladů a
          evidence  obyvatel a matriky
                        Za činnost zodpovídá:     Správní odbor
 
     b)   Komise pro ověřování odborné způsobilosti k provozování taxislužby
                        Za činnost zodpovídá:     Odbor dopravy
 
     c)   Komise pro inventarizaci majetku
                        Za činnost zodpovídá:     Odbor správy majetku
 
     d)   Komise pro likvidaci úředních razítek
                       Za činnost odpovídá:       Správní odbor
 
     e)  Komise pro inventarizaci účetních dokladů
                       Za činnost zodpovídá:     Finanční odbor
 
2.  Zřízení, působnost a způsob jednání zvláštních komisí vymezí příslušný vedoucí
     odboru svým  rozhodnutím, kterým i jmenuje členy komise. Kopii rozhodnutí předá
     sekretariátu starosty do evidence poradních orgánů. Rozhodnutí vedoucího odboru
     o zřízení komise nabývá účinnosti  dnem zaevidování v evidenci poradních orgánů
     Města Nový Bor.
3.  Za činnost jednotlivých zvláštních komisí odpovídají tajemníkovi vedoucí odborů dle
     výše  uvedené  zodpovědnosti
 
 _____________________________________________________________
1§ 38 zákona    č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
     pozdějších předpisů
2) § 79 zákona   č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
    zákon), ve znění  pozdějších   přepisů

 

 

Datum poslední aktualizace: 01.11.2011 08:42


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny