Začátek HTML stránky

Dotační program "Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji"

 

Krajský úřad Libereckého kraje vypsal dotační program 7.2 „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“.

 

Účelem podpory je záchrana a obnova movitých a nemovitých kulturních památek na území Libereckého kraje, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede MK ČR.

 

Způsobilými žadateli jsou všichni vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšlené projektu (viz příloha č. 2 žádosti o dotaci).

 

Dotaci nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky.

 

Povinnými přílohami žádosti jsou:
- podrobný popis projektu – příloha č. 1
- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
- smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu projektu na rok 2016
- fotodokumentace objektu (doklad nevyhovujícího technického stavu)
- v případě restaurování restaurátorský záměr
- u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví,
- je-li žadatel plátcem DPH, doloží k žádosti o dotaci i čestné prohlášení uplatňování/neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována,
- pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky a projekt bude realizovat tato osoba, tvoří povinnou přílohu žádosti rovněž souhlas vlastníka kulturní památky s realizací zamýšlených prací s úředně ověřeným podpisem (příloha č. 2 žádosti o dotaci),
- v případě, že objekt, na jehož obnovu je dotace požadována, neslouží k trvalému či rekreačnímu bydlení či jako sídlo firmy, musí být s ohledem na hodnotící kritéria prokazatelně doložená jeho otevírací doba (např. zveřejněná na objektu, na internetu,…). Pravdivost tohoto údaje bude ze strany administrátora dotací namátkově kontrolována.

 

Příjem žádostí je od 25. ledna 2016 do 22. února 2016 do 12.00 hodin.

 

Formulář žádosti včetně povinných příloh je ke stažení na webových stránkách http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/72-zachrana-a-obnova-pamatek-v-libereckem-kraji

 

Datum poslední aktualizace: 26.09.2016 10:50


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny