Začátek HTML stránky

Statut Novoborského měsíčníku

STATUT NOVOBORSKÉHO MĚSÍČNÍKU
Článek 1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1   Vydavatelem Novoborského měsíčníku (dále NM) je město Nový Bor. Výdaje a příjmy NM jsou součástí rozpočtu města.
1.2   NM vychází měsíčně (v červenci a srpnu jako dvojčíslo) v rozsahu maximálně 46 textových stran formátu A4 včetně placené inzerce a reklamy.
1.3   Posláním NM je informovat občany Nového Boru a jeho místních částí o činnosti orgánů města, o společenském, kulturním, sportovním a spolkovém životě, o historii, tradicích a rozvoji města, o názorech občanů na aktuální problémy apod.
Článek 2: REDAKCE NM
2.1   Redakce je personálně i organizačně součástí Odboru školství a kultury Městského úřadu.
2.2   Redakce respektuje pokyny redakční rady. Při přípravě měsíčníku ale postupuje zcela samostatně a nepodléhá pokynům a objednávkám veřejných představitelů.
2.3   Při zpracování měsíčníku redakce usiluje o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv, komentářů, návrhů a dalších sdělení, které k otázkám komunální nebo regionální politiky formuluje koalice i opozice, zájmové skupiny i jednotliví občané.
2.4   Redakce přijímá příspěvky čtenářů v elektronické – nebo i písemné – formě v rozsahu do 50 řádků na stránce formátu A4 (velikost písma 9). Redakce má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit s poznámkou, že příspěvek byl redakčně upraven. Příspěvek musí být označen jménem autora nebo jeho značkou (pokud redakce zná totožnost autora).
2.5   Redakce může výjimečně podle možností zařadit i příspěvky doručené po uzávěrce, která je obvykle vyhlášena na 15. den v měsíci.
2.6   O důvodech zkrácení nebo nezveřejnění příspěvku redakce autora písemně informuje.
2.7   Doručené příspěvky se archivují v původní podobě jeden rok ode dne doručení.
Článek 3: PRÁVO NA ODPOVĚĎ
3.1   Po zveřejnění článku, který se dotýká důstojnosti, dobré pověsti, nebo jinak porušuje práva fyzické či právnické osoby, je vydavatel povinen na žádost dotčené osoby zveřejnit její odpověď v nejbližším možném čísle NM. Tato odpověď však musí být rozsahem i obsahem přiměřená napadenému sdělení.
3.2   Osoba, k jejímuž článku zveřejnil vydavatel odpověď ve smyslu odstavce 3.1, nemůže již požadovat další odpovědi ve stejné věci.
Článek 4: INZERCE A REKLAMA
4.1   Vydavatel zveřejňuje placenou inzerci a reklamu komerčního charakteru právnických i fyzických osob podle ceníku schváleného Zastupitelstvem města (dále ZM).
4.2   Vydavatel umožní placenou prezentaci subjektů, které podávají kandidátní listiny do voleb všech stupňů, v posledních třech číslech NM před volbami a v prvním čísle po volbách.
4.3   Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce a reklamy ani za případnou následnou škodu.
4.4   V rámci placené inzerce nelze zveřejňovat jiné články s výjimkou volební agitace.
Článek 5: REDAKČNÍ RADA
5.1   ZM volí sedmičlennou redakční radu (dále RR) tak, aby reprezentovala politické subjekty zvolené do ZM. Může ji doplnit dalšími členy z řad občanů města. Aspoň jeden člen RR musí být členem ZM, ale zastupitelé nesmí mít v RR nadpoloviční převahu.
5.2   Člena RR může odvolat pouze ZM na návrh zastupitele. Člen RR se může funkce na vlastní žádost vzdát.
5.3   RR volí ze svého středu předsedu/předsedkyni, který/která řídí zasedání rady a zastupuje ji navenek. Volba je tajná, k zvolení je nutné získat nadpoloviční většinu všech členů rady.
5.4   RR ve spolupráci s redakcí dodržuje stanovenou obsahovou koncepci NM, přitom usiluje o maximální věcnost a politickou vyváženost příspěvků. U vyhrocených polemických příspěvků může zdůraznit, že příspěvek nevyjadřuje názor vydavatele.
5.5   Zasedání RR obvykle svolává redakce NM k datu uzávěrky připravovaného čísla. Členové RR posoudí obsah měsíčníku a v případě potřeby doporučí doplnění publikovaných informací.
5.6   Hlasování se využije hlavně v hraničních případech porušení etických zásad, kdy RR rozhoduje o zkrácení nebo nezveřejnění příspěvku. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. V zásadních záležitostech mohou být nepřítomní členové požádáni o hlasování per rollam, tj. formou elektronického oběžníku.
5.7   Jednání RR je neveřejné. O jeho průběhu se pořizuje zápis včetně evidence přítomných.
5.8   RR uplatňuje v rámci daných podmínek Kodex dobrého radničního periodika a Doporučení pro vydávání periodik samosprávami, zveřejněné na internetu.
5.9   RR je ve své činnosti odpovědná Zastupitelstvu, své návrhy předkládá prostřednictvím Rady města. Předseda RR má kdykoli právo požádat o projednání problematiky NM s vedením města.
Článek 6: ODKAZY A PLATNOST
6.1   Vydávání NM bylo povoleno Ministerstvem kultury ČR pod značkou E 14668.
6.2   Vydávání NM se řídí Zákonem 46/2000 Sb. O právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tzv. tiskovým zákonem), případně dalšími požadavky, které na podkladě návrhů zastupitelů, Rady města, ale i občanů může stanovit ZM.
6.3   Statut byl po doporučení redakční radou schválen na jednání ZM dne  15.4. 2009 č. usnesení 1214/09/ZM33 a vstupuje v platnost dnem 1. 5. 2009.

Datum poslední aktualizace: 05.12.2014 12:40


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny