Začátek HTML stránky

Statut Novoborského měsíčníku

 

Zastupitelstvo města Nový Bor se na svém zasedání dne 30. srpna 2017 usnesením č. 817/17/ZM34 usneslo vydat Statut Novoborského měsíčníku.          

                     

čl. 1
Úvodní ustanovení


1.1   Vydavatelem Novoborského měsíčníku (dále jen „měsíčníku“) je město Nový Bor. Výdaje a příjmy měsíčníku jsou součástí rozpočtu města.
1.2   Měsíčník vychází měsíčně (v červenci a srpnu jako dvojčíslo) v rozsahu maximálně 50 textových stran formátu A4 včetně placené inzerce a reklamy a včetně přílohy Krajský magazín.
1.3   Posláním měsíčníku je informovat občany Nového Boru o činnosti orgánů města,
o společenském, kulturním, sportovním a spolkovém životě, o historii, tradicích a rozvoji města, o názorech občanů na aktuální problémy apod.

 

čl. 2
Redakce měsíčníku

 

2.1   Redakce měsíčníku (dále jen „redakce“) je personálně i organizačně součástí Pracoviště sekretariátu a styku s veřejností v Útvaru starosty.
2.2   Redakce respektuje pokyny redakční rady. Při přípravě měsíčníku ale postupuje zcela samostatně a nepodléhá pokynům a objednávkám veřejných představitelů.
2.3   Při zpracování měsíčníku redakce usiluje o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv, komentářů, návrhů a dalších sdělení, které k otázkám komunální nebo regionální politiky formuluje koalice i opozice, zájmové skupiny i jednotliví občané.
2.4   Redakce přijímá příspěvky čtenářů v elektronické i písemné podobě v rozsahu do 50 řádků na stránce formátu A4 (velikost písma 9). Redakce má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit s poznámkou, že příspěvek byl redakčně upraven. Příspěvek musí být označen jménem autora nebo jeho značkou (pokud redakce zná totožnost autora).
2.5   Redakce může výjimečně podle možností zařadit i příspěvky doručené po uzávěrce, která je obvykle vyhlášena na 15. den v měsíci.
2.6   O důvodech zkrácení nebo nezveřejnění příspěvku redakce autora písemně informuje.
2.7   Doručené příspěvky se archivují v původní podobě jeden rok ode dne doručení.

 


čl. 3
Právo na odpověď

 

3.1   Po zveřejnění článku, který se dotýká důstojnosti, dobré pověsti, nebo jinak porušuje práva fyzické či právnické osoby, je vydavatel povinen na žádost dotčené osoby zveřejnit její odpověď v nejbližším možném čísle měsíčníku. Tato odpověď však musí být rozsahem i obsahem přiměřená napadenému sdělení.
3.2   Osoba, k jejímuž článku zveřejnil vydavatel odpověď ve smyslu odstavce 3.1, nemůže již požadovat další odpovědi ve stejné věci.

 

 

čl. 4
Inzerce a reklama

 

4.1   Vydavatel zveřejňuje placenou inzerci a reklamu komerčního charakteru právnických i fyzických osob podle ceníku schváleného Zastupitelstvem města (dále „ZM“).
4.2   Vydavatel umožní placenou prezentaci subjektů, které podávají kandidátní listiny do voleb ZM Nový Bor, v posledních třech číslech měsíčníku před volbami v rozsahu až jedné strany A4  pro každý politický subjekt.
4.3   Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce a reklamy ani za případnou následnou škodu.
4.4   V rámci placené inzerce nelze zveřejňovat jiné články s výjimkou volební kampaně při volbách do ZM Nový Bor. 

 

čl. 5
Redakční rada

 

5.1   ZM volí sedmičlennou redakční radu (dále jen „rada“)  tak, aby reprezentovala politické subjekty zvolené do ZM. Může ji doplnit dalšími členy z řad občanů města. Aspoň jeden člen rady musí být členem ZM, zastupitelé nesmí mít v radě nadpoloviční převahu.
5.2   Člena rady může odvolat pouze ZM na návrh zastupitele. Člen rady se může funkce na vlastní žádost vzdát.
5.3   Rada volí ze svého středu předsedu/předsedkyni, který/která řídí zasedání rady a zastupuje ji navenek. Volba je tajná, k zvolení je nutné získat nadpoloviční většinu všech členů rady.
5.4   Rada ve spolupráci s redakcí dodržuje stanovenou obsahovou koncepci měsíčníku, přitom usiluje o maximální věcnost a politickou vyváženost příspěvků. U vyhrocených polemických příspěvků může zdůraznit, že příspěvek nevyjadřuje názor vydavatele.
5.5   Zasedání rady obvykle svolává redakce k datu uzávěrky připravovaného čísla. Členové rady posoudí obsah měsíčníku a v případě potřeby doporučí doplnění publikovaných informací.
5.6   Hlasování se využije hlavně v hraničních případech porušení etických zásad, kdy rada rozhoduje o zkrácení nebo nezveřejnění příspěvku. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. V zásadních záležitostech mohou být nepřítomní členové požádáni o hlasování per rollam, tj. formou elektronického oběžníku.
5.7   Jednání rady je neveřejné. O jeho průběhu se pořizuje zápis včetně evidence přítomných.
5.8   Rada uplatňuje v rámci daných podmínek Doporučení pro vydávání periodik samosprávami a  Kodex dobrého radničního periodika zveřejněné na internetu.
5.9   Rada je ve své činnosti odpovědná ZM, své návrhy předkládá prostřednictvím Rady města. Předseda rady má kdykoli právo požádat o projednání problematiky měsíčníku s vedením města.

 


čl. 6
Závěrečná ustanovení

 

6.1   Vydávání Novoborského měsíčníku bylo povoleno Ministerstvem kultury ČR pod značkou E 14668.
6.2   Vydávání měsíčníku se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., O právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), případně dalšími požadavky, které na podkladě návrhů zastupitelů, Rady města, ale i občanů může stanovit ZM.
6.3  Tímto Statutem Novoborského měsíčníku se ruší Statut Novoborského měsíčníku, platný od 01.05.2009.
6.4  Účinnost Statutu Novoborského měsíčníku je od 01.09.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 08.09.2017 08:37
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny