Začátek HTML stránky

Informace

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

NA LÉTA 2016 - 2020

Úvod

Plán prevence kriminality Města Nový Bor je základním koncepčním dokumentem pro další směřování a naplňování strategie prevence kriminality na území města Nového Boru v období 2016 – 2020. Město Nový Bor tímto dokumentem deklaruje odhodlání vytvářet bezpečné prostředí pro život občanů Nového Boru a chránit je před kriminálními a protiprávními jevy.

Základními dokumenty, ze kterých předkládaný Plán prevence kriminality vychází, je Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 a 2020.

Hlavním nástrojem kontroly a omezování kriminality je bezpečnostní politika státu. Její součástí je politika prevence kriminality, která se zabývá příčinami trestné činnosti i dalších sociálně patologických jevů a omezováním příležitostí a motivů k jejich rozvoji zejména nerepresivními prostředky. Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek, na potencionální pachatele a na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Cílem preventivních opatření je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u definovaných cílových skupin, nebo jejich ochrana, efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Městské policie, Policie ČR a dalších subjektů.

Z pohledu jednotlivých druhů kriminality se pak Strategie zaměřuje zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých subjektů, které v této oblasti působí (zejména na práci Policie ČR, obecních policií, které jsou nejvíce vidět), byť v rámci ní nejsou páchány nutně ty nejvyšší škody.

 

Struktura prevence kriminality

 

Ø  Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.

Ø  Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. Její důležitou součástí je informování veřejnosti možnostech ochrany před trestnou činností.

Ø  Prevence a pomoc obětem trestných činů – je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.

Ø  Informování občanů a jejich aktivizace - zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností. Cílem je zapojování občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí.

 

Úrovně preventivních opatření

 

Primární prevence – zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání. Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti.

 

Sekundární prevence – zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), zaměřuje se na sociálně patologické jevy, jako závislosti na návykových látkách, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, etnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a na odstraňování příčin kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.).

 

Terciární prevence – se soustřeďuje na kriminálně narušené jedince (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení ad.) a na prokriminální sociální prostředí. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

 

Plán prevence kriminality Města Nový Bor na léta 2016 až 2020

 

Na základě bezpečnostní analýzy

 

Ø  stanoví základní priority a cíle v oblasti prevence kriminality

Ø  vymezuje institucionální a organizační rámce prevence kriminality

Ø  stanoví kompetence v rámci systému prevence kriminality

Ø  zahrnuje aktivity veřejné správy, státních institucí, neziskového sektoru, NNO, podnikatelského sektoru a aktivit jednotlivých občanů i občanských iniciativ na všech úrovních realizace

 

Bezpečnostní analýza Města Nový Bor

 

            Město Nový Bor leží v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa. Má 11 882 obyvatel.

Oproti minulým létům se výrazně zvýšila zaměstnanost, postupně klesá počet trestných činů a přestupkovost (mimo dopravy - viz  Porovnání trestné činnosti a přestupků podrobněji).

 

 

Porovnání trestné činnosti a přestupků podrobněji

 

Kriminalita (přečiny i zločiny)

Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2015

264

27

0

168

2014

360

26

4

239

 

Porovnání -  trestné činy roku 2014 a 2015

Celkový počet klesl o 96 trestných činů. Bohužel o 1 trestný čin stoupla násilná kriminalita.

Index na 10 000 obyvatel za rok 2014  -  303

Index na 10 000 obyvatel za rok 2015  -  222

Rozdíl indexu rok 2014 a 2015 je – 81.

 

Pachatelé

Rok

Věk 0-14 let

15 -17 let

18 a více let

Recidivisté

2015

3

1

224

5

2014

1

3

118

18

Oběti

Rok

Děti (0-18 let)

Ženy

Osoby starší 65 let

2015

39

192

65

2014

12

82

31

 

 

 

Přestupky - analýza přestupků na území města Nový Bor

 

Porovnání - přestupky roku 2014 a 2015 (vybrané, mimo dopravních)

V roce 2014 bylo spácháno 691 přestupků. V roce 2015 bylo spácháno 475. Došlo tedy k poklesu počtu spáchaných přestupků o 216.

 

počet obyvatel 

přestupky – abs. počet    

index na 10 tis. obyv.

 

 

druh

 

 

k 31. 12. 2015

změna

proti roku 2014

 

rok 2014

 

k 31. 12. 2015

 

změna

14-15

 

rok 2014

 

rok 2015

změna

15-15

(index)

změna 14-15

(%)

Proti veřejnému pořádku

11 882

-3

165

109

- 56

139

92

- 47

- 34

Proti občanskému soužití

11 882

-3

155

116

- 39

130

98

- 32

- 25

Proti majetku

11 882

-3

310

225

- 85

260

189

- 71

- 27

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

11 882

-3

61

25

- 36

51

43

- 8

- 59

 

 

Index na 10 000 obyvatel za rok 2014 -  581

Index na 10 000 obyvatel za rok 2015 -  400

Rozdíl indexu rok 2014 a 2015 je – 181

Sociálně-demografická část analýzy

 

            Jak již bylo uvedeno, mělo město Nový Bor 11 882 obyvatel (k 31. 12. 2015). Ve městě se velice snížila nezaměstnanost, ke konci roku 2015 byla na úrovni Novoborska 5,7%.

Nezaměstnanost

Novoborsko: počet uchazečů  -        1 140 -   k 31. 12. 2014

Novoborsko: počet uchazečů    -         844 -   k 31. 12. 2015

Index na 10 000 obyvatel za rok 2014  -  959

Index na 10 000 obyvatel za rok 2015  -  710

Rozdíl indexu rok 2014 a 2015 je – 249

 

Porovnání sociálních dávek

 

 

   

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Nový Bor

 

počet

 

počet

 

počet

 

počet

HN

PnŽ

5 683

 

7 576

 

7 240

 

5 873

 

Dby

2 412

 

3 122

 

2 961

 

2 037

 

MoP

845

 

409

 

202

 

156

celkem

 

8 940

 

11 107

 

10 403

 

8 066

                 

SSP

SoC

64

 

0

 

0

 

0

 

Pbyd

6 338

 

7 497

 

8 224

 

8 304

celkem

 

6 402

 

7 497

 

8 224

 

8 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra nezaměstnanosti 5,7%

Sociálně vyloučené lokality

 

                Po prodeji domu čp. 524 v ulici Nemocniční v Novém Boru, kde žila velice početná skupina romských občanů, se nedá říci, že by v našem městě byla přímo vyloučená lokalita. Trestná a přestupková činnost je páchána po celém území města. Z tohoto důvodu potřebujeme intenzivní pochůzkovou činnost a plně funkční kamerový systém.

 

Institucionální analýza

 

 

            Ve městě Nový Bor pracuje komise prevence kriminality v tomto složení:

-          starosta města

-          velitel OO PČR Nový Bor

-          vedoucí odboru školství MěÚ Nový Bor

-          velitel MP Nový Bor – manažer prevence kriminality

-          zástupce OSVZ MěÚ Nový Bor

-          zástupce velitele MP Nový Bor

-          zástupce Územního odboru PČR

-          ředitelka ÚP Nový Bor

-          vedoucí pracoviště Probační a mediační služby

 

V této komisi jsou tak zastoupeny veškeré složky, kterých se problematiky bezpečnosti na území města týká. Komise se schází pravidelně a přítomní se vzájemně informují o aktuální situaci v Novém Boru a na území Novoborska. 

 

Odbor sociálních věcí

            V rámci Odboru sociálních věcí MěÚ Nový Bor pracují kurátoři pro mládež, sociální kurátor, sociální pracovnice, protidrogový koordinátor, koordinátor pro národnostní menšiny. Vedoucí Odboru sociálních věcí pracuje jako vedoucí koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí svazku obcí Novoborska na období 2016 – 2020.

 

Odbor školství, kultury a sportu

                Koordinuje povinnosti zřizovatele škol a školských zařízení. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství a mimoškolní činnosti v Novém Boru.

Správní odbor

            Projednává přestupky fyzických osob a podání občanů podle správního řádu, poskytuje výpisy z rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním řízení.

 

Program sociální prevence

 

Program sociální prevence je součástí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které se ocitly v situaci, kterou rodiče nedokáží sami řešit a potřebují pomoc. Na území ORP Nový Bor je registrovaná sociální služba zajištována třemi poskytovateli.

 

 

 

 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální rodinný život dle jejich představ. Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku, žijícím na Českolipsku a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat z důvodu materiálních a ekonomických podmínek života, dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova, odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny - výchovných a vztahových problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým dítětem apod.

 

 

Farní charita Česká Lípa

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  v oblasti  Novoborska (Nový Bor, Cvikov a přilehlé obce) jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou - rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Poslání registrované služby Startér je pomoc rodinám s dětmi do 18 let (nebo do 26 let pokud studují) z Nového Boru a okolí při překonávání jejich tíživé životní situace. Služba poskytuje podporu všech funkcí rodiny společně se zvládáním běžných činností spojených s každodenním životem, tedy s péčí o domácnost, hospodařením s financemi, výchovou dětí a jejich vzděláváním.  Cílem služby je začleněná, samostatně fungující rodina, která dokáže zajistit přiměřené vzdělávání svým členům. Služba je poskytována v kanceláři Startéru i v domácnostech uživatelů. Služba je uživatelům služby poskytována ambulantně v prvním patře budovy Sociální ubytovny Nový Bor a terénně na území Novoborska v návaznosti na sociální šetření, konané v této oblasti aktivizačními pracovníky.

Aktivizační pracovníci vytváří s uživatelem služby tyto úkony:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např.: pracovní výchovná činnost s dětmi a s dospělými)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.: pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

Město Nový Bor již přes 10 let rozděluje finanční prostředky na aktivity sociálního charakteru prostřednictvím dotací. Do roku 2015 nebyly zvlášť vyčleňovány prostředky na registrované sociální služby a na aktivity se sociálními službami související, od roku 2016 je dotační řízení obce jasně nastaveno. Se začátkem roku 2015 došlo totiž ke dvěma zásadním změnám:

a)      Financování sociálních služeb přešlo z MPSV na jednotlivé kraje. Systém se tak v rámci      

celé ČR stal nepřehledným, vzhledem k tomu, že každý kraj přistupuje k řešení individuálně.

b)    Byl novelizován zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tyto změny je nutné akceptovat při vyplácení finančních prostředků z rozpočtu obcí.

 

Cílové skupiny

 

a)         Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi z Novoborska, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, potýkají se s finančními problémy, neumí hospodařit s finančními prostředky, nejsou schopny vytvořit dětem podnětné prostředí, zajistit řádnou docházku dětí do školy a podobně.

 

b)         Cílovou skupinou jsou děti a mladiství z Novoborska, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Jedná se např. o děti hyperaktivní, selhávající ve škole, s poruchami chování, žijících ve špatných hygienických podmínkách, zneužívané a týrané v rodinách, z dysfunkčních rodin, z lokalit, kde je vysoká úroveň kriminality, z rodin žijících pod hranicí životního minima, neúplných rodin apod.

 

c)            Cílovou skupinou jsou děti v NRP z Novoborska a rodiny, které tuto péči zajišťují.

 

Cíle programu

-          vytvořit systémový přístup k rizikovým skupinám dětí a mládeže na Novoborsku se stávajícím personálním obsazením OSVZ, oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a finančními možnostmi nabídnout cílovým skupinám optimální preventivní opatření

-          předcházet kriminálním projevům u dětí a mládeže

-          pokusit se o zmírnění sociální izolace dětí a mládeže z rodin ve vyloučených lokalitách

-          podpořit osobnostní rozvoj dětí a mládeže

-          nabídnout volnočasové aktivity

-          zlepšit sociální vazby, posílit pozitivní myšlení dětí a mládeže, navázat vztah důvěry mezi rodinami, dětmi a sociálními pracovnicemi a využit této důvěry při pomoci a poradenství v těchto rodinách

-          zprostředkovat ve spolupráci s CZPLK v nejproblémovějších rodinách sociálně aktivizační službu, jejímž cílem je zlepšení podmínek k výchově dětí přímo v rodině (v konečném důsledku může tato služba omezit umísťování dětí z rizikových rodin do ústavní výchovy) 

 

Dále v našem městě poskytuje sociální služby Rodina v centru, z.ú.

Posláním organizace Rodina v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují.

Jedná se o nestátní ziskovou organizaci působící v Novém Boru a okolí. Krajským úřadem Libereckého kraje jsou pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Cílem organizace Rodina v centru je být profesionální neziskovou organizací v oblasti sociální práce a poskytovanými službami posouvat hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku a okolí.

Zabývají se těmito činnostmi:

Pěstounská péče

Poslání střediska pěstounské péče je pomáhat pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte.

Cílem pro rok 2016 je zavést do praxe organizace nové způsoby zjišťování názoru dítěte na svou aktuální životní situaci.

Cílovou skupinou jsou:

§  Osoby pečující a osoby v evidenci, s kterými organizace uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a svěřené děti (dále jen ZSPOD). Rodina v centru doprovází pouze pěstounské rodiny pečující o děti vedené v Libereckém kraji.

§  Jiné osoby odpovědné za výchovu (biologičtí rodiče a vykonavatelé jiné formy náhradní rodinné péče)

§  Zájemce o náhradní rodinnou péči z řad široké veřejnosti

§  Děti nacházející se v obtížné situaci

Maximální kapacita zařízení je 80 pěstounských rodin.

Služby pro pěstouny

S pěstouny sepisujeme dohodu o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na základě kterých pro ně zajišťujeme následující služby:

1.      Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných náležitostí – Cílem služby je odlehčit pěstounům v jejich péči o přijaté děti, například v případech, kdy si pěstouni potřebují zařídit jakékoli jednání na úřadech, účast u soudu, zdravotní vyšetření, lékařský zákrok, apod., zajistíme hlídání pro děti. Hlídání se uskutečňuje v našich prostorech v Komunitním centru a v Centru pro rodinu Koblížek nebo zajišťujeme kvalifikovanou pečovatelku domů.

2.      Zprostředkování odborné individuální pomoci – Cílem služby je pomoci rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Zprostředkováváme individuální odborné poradenství v oblastech pedagogiky, psychologie, výchovných problémů, rodinné terapie, finančního poradenství a další.

3.      Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou – Cílem služby je podporovat pěstouny  v kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte a zajišťovat bezproblémový průběh těchto setkání. Četnost kontaktů vyplývá jednoznačně z potřeb a situace konkrétního dítěte. V našich prostorách zajišťujeme neutrální, bezpečný a příjemný prostor pro setkávání s biologickými rodiči. Je možné domluvit přítomnost mediátora.

4.      Odlehčovací péče – Cílem služby je umožnit pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou. Zprostředkováváme celodenní péči o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dnů v kalendářním roce formou příměstských táborů, pobytových táborů nebo táborů pro děti se specifickými potřebami, a to jak organizovaných naší společností, tak nakoupených u jiných organizací.

5.      Vzdělávání – Cílem služby zajistit, aby každý pěstoun dosáhl povinného počtu hodin vzdělávání daného zákonem. Pro pěstouny zajišťujeme jednodenní i vícedenní semináře se zaměřením na konkrétní témata související s pěstounskou péčí vedené externími odborníky. Součástí semináře je vždy program pro děti se zkušenými pečovatelkami. Pěstouni mohou využít vzdělávání u jiných organizací nebo besed pro veřejnost v Centru pro rodinu Koblížek nebo v Komunitním centru.

6.      Doučování dětí – Cílem služby je zlepšit studijní výsledky dětí v pěstounské péči. Doučování probíhá v příjemných prostorech Centra pro rodinu Koblížek v Domě dětí a mládeže Smetanka a v Komunitním centru. Doučujícími jsou studenti a studentky z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru a rovněž osoby z řad veřejnosti s adekvátním vzděláním.

7.      Intenzivní doprovázení rodiny – Cílem služby je zlepšit situaci rodiny a pomoci řešit její aktuální potíže. Jedná se o doprovázení na úřady, poradny, zdravotnické organizace a školy a pomoc při sepisováním žádostí (bydlení, příspěvky, dluhy, soudy, poradny).

Uvedené služby zajišťujeme na základě čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče poskytovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, vypláceného Úřadem práce libereckého kraje.

Služby pro ohrožené rodiny:

JEDNOTLIVÉ DRUHY SLUŽEB

Psychologické konzultace – setkání klienta s odborníkem, kdy se společně snaží pojmenovat problém (vzniklou situaci) a zvážit možnosti řešení. Trvá obvykle 1 hodinu a je určena jednotlivcům. Vhodné pro dospělé osoby i děti. Konzultace jsou poskytovány 1 – 2x měsíčně podle potřeby klienta a volné kapacity odborníka.

Mediace- mimosoudní řešení složité rodinné situace za pomoci prostředníka- mediátora. Je založeno na principu dobrovolnosti a probíhá v délce 3 hodin. Určena pro partnerské dvojice. Výstup z mediace tvoří mediační dohoda, na základě které dochází k mimosoudnímu narovnání řešeného sporu.

Případová konference – plánované a koordinované setkání klienta, členů rodiny a všech, kteří pro ně představují nebo mohou představovat záchrannou síť. Probíhá po dobu 2 hodin. Během setkání jsou účastníkům konference nabízena řešení jejich situace a cílem je objektivní posouzení daného stavu a naplánování konkrétních kroků ve stanoveném časovém horizontu, které mají vést ke zlepšení situace v rodině.

Asistované kontakty dětí mezi rodiči/prarodiči – zajištění kontaktu dětí a rodičů/prarodičů za asistence pracovníka Komunitního centra, případně psychologa. Poskytujeme vlastní prostory, které svou neutrálností přispívají ke zmírnění případných konfliktních situací.

Asistované předávání mezi rodiči/prarodiči – asistence při předávání dětí s cílem zajistit bezpečí a klid pro předávané děti/dítě.

NZDM Vafle

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je ambulantní a terénní sociální služba sociální prevence, kterou zabezpečují odborní pracovníci Rodiny v centru, z.ú. dětem a mládeži v Novém Boru a okolí.

 

 

 

Poslání zařízení

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je pozitivně ovlivňovat postoje, chování a jednání dětí a mládeže, které využívají služeb zařízení a žijí v Novém Boru a okolí, poskytovat bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času v přátelském prostředí a předcházet rizikům spojeným s výskytem sociálně nežádoucího chování.

 

Veřejný závazek

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrováno jako sociální služba dle Zk. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která bude poskytována v blízkosti lokalit ohrožených sociálním vyloučením v souladu s právními normami České republiky, Etickým kodexem sociálních pracovníků a doporučeními České asociace streetwork.

Náš veřejný závazek směřuje k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem a využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti. Nabízíme alternativy k potencionálně rizikovému trávení volného času a pozitivně ovlivňujeme postoje, chování a jednání dětí a mládeže. Zabezpečujeme odbornou pomoc a poradenství dětem a mládeži, která se ocitá (nebo může ocitnout) v nepříznivé sociální situaci. Usilujeme o snížení výskytu sociálně nežádoucího chování a podporujeme samostatnost, nezávislost a zodpovědnost dětí a mládeže, čímž napomáháme k snižování míry jejich sociálního vyloučení.

 

Cílová skupina 

Služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, jež pochází z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou a z jiných důvodů sociálně znevýhodněny. Tyto osoby jsou ohroženy zvýšeným výskytem sociálně nežádoucího chování (kriminalita, záškoláctví, drogy, prostituce atd.).                        

Jedná se o děti a mladé lidi primárně z lokality působnosti odboru sociálních věcí městského úřadu Nový Bor, kteří se nacházejí v sociálně ohrožující životní situaci.

Sekundární cílovou skupinou jsou rodiny uživatelů, rodinní příslušníci, osoby blízké a členové komunity, kde žijí, kteří se podílejí na utváření jejich hodnot a návyků.

 

Nabízené činnosti ve Vafli

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí služby, které by se daly zahrnout do 4 oblastí. Může se stát, že některá činnost se objeví typově ve dvou oblastech. Děje se tak proto, že některé typy aktivit jsou obsahově různorodé, mají více cílů, a cítili jsme tlak ve snaze je sjednotit a apriori zařadit pod jednu oblast činností.        

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-          zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

-          pracovně výchovná činnost s dětmi

-          nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

-          zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Například se jedná o: Pobyt v zařízení, doučování, preventivní aktivity, zajištění volnočasových aktivit klubu, zážitkové aktivity (výjezdové i lokální), výuka specifických dovedností

B) Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím

§  aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Například se jedná o: Pobyt v zařízení, preventivní aktivity, zážitkové aktivity (výjezdové i lokální), návštěva kulturních, sportovních a jiných společenských institucí, účast na uměleckých soutěžích

C) Sociálně terapeutické činnosti

-     socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Například se jedná o: Pobyt v zařízení, pracovní terapie, skupinová práce, preventivní aktivity, individuální konzultace/rozhovor, mediace

 

 

 

 

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-     pomoc při vyřizování běžných záležitostí

-     pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Například se jedná o: Pobyt v zařízení, zprostředkování kontaktu s institucemi, doprovod, práce s blízkými osobami

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována, kapacita:

    Služba je poskytována na adrese Nemocniční 369 v Novém Boru, asi 5 minut od centra a přitom v těsné blízkosti od Sociální ubytovny. Tím pádem je služba prostorově pro potencionální klienty lehce dostupná. Prostory se nacházejí v přízemí a jsou vybaveny samostatným vchodem. K dispozici je místnost přizpůsobená této cílové skupině (fotbálek, počítač s internetovým připojením, atd.). V případě individuálního rozhovoru máme k dispozici samostatnou místnost, kde v dopoledních hodinách probíhají psychologické konzultace a v odpoledních hodinách ji může využívat nízkoprahové zařízení. Dále máme k dispozici místnost předškolního klubu, kde odpoledne může probíhat např. doučování a místnost, kde trénuje taneční kroužek (jinak tato místnost slouží jako učebna).

Kapacita klubu v jeden okamžik je 20 klientů.  V případě terénu je služba poskytována v přirozeném prostředí klientů (hřiště, parky, okolí sociální ubytovny, atd.). Kapacita v terénu je 15 klientů.

Služba je poskytována v době:

-          Pondělí: 15:00 – 18:00 terén

-          Úterý:    14:00 – 18:00 ambulantně

-          Středa    14:00 – 18:00 ambulantně

-          Čtvrtek: 14:00 – 18:00 ambulantně

-          Pátek:    15:00 – 18:00 terén

 

Územní působnost

Služba je poskytována v ORP Nový Bor.

 

 

Služba SAS:          SAS = Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

                                                               Název služby „Štafeta“

Sociálně aktivizační služba „Štafeta“ je ambulantní a terénní služba pro rodiny s dětmi z Nového Boru a okolí, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Nabízí poradenství a podporu přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z níže uvedených základních činností při poskytování sociálně aktivizačních služeb podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činností,
b) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
c) sociálně terapeutická činnost
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Miniškolka:

Osnovy v miniškolce Koblížek jsou uzpůsobeny dětem ve věku 1-3 let. Základní dělení výtvarné i hudební výchovy je dle ročního období. Děti prožívají roční období pomocí barev, básniček, písniček, obrázků a přírodnin daných pro aktuální období.

 

MC Koblížek

Mateřské centrum Koblížek organizuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče na rodičovské dovolené a rodiče s malými dětmi. Cílem těchto aktivit je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.

DDM Smetanka

 

Na území města pracuje velmi dobře DDM Smetanka, který nabízí dětem i dospělým mnoho volnočasových aktivit. Např. se jedná o kroužky: mažoretky, taneční kroužek, lehká atletika, fotbal, přírodovědný kroužek, kresba a malba, základy počítačové grafiky, vaření, šachy, keramika, turistický klub, výtvarná dílna, rybářský kroužek, keramický kroužek, jóga, florbal, stolní tenis, volejbal, orientační běh, košíková, jazykové kurzy angličtiny, ruštiny, francouzštiny a italštiny. Jedná se o školské zařízení. Nabízející zájmové činnosti a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Pořádají různorodě zaměřené zájmové kroužky, tábory, sportovní turnaje a akce pro širokou

veřejnost. Organizují jazykové, vzdělávací i výtvarné kurzy.

TJ JISKRA

Samozřejmě, že v našem městě pracují další kroužky zabývajícími se volnočasovými aktivitami mládeže.

            K dalším velmi aktivním organizacím, které působí v našem městě, patří TJ JISKRA Nový Bor, při které pracují oddíly stolního tenisu, atletiky, fotbalu, horolezectví, volejbalu aj. I na financování tohoto sportovního oddílu se podílí město. 

 

Hlavní bezpečnostní problémy obce:

            Z výše uvedených dat vyplývá, že k největším problémům obce patří přestupky proti majetku - 225 přestupků. Počet přestupků na úseku občanského soužití – 116,  proti veřejnému pořádku - 109. U přestupků proti veřejnému pořádku a majetku se jedná převážně o pouliční kriminalitu. Přečiny a zločiny v roce 2015 klesly o 170 skutků.

Momentálně nejvíce palčivým problémem města Nový Bor je drogová závislost, bezdomovci a vandalismus – ničení téměř všeho, hlavně po požití alkoholu nebo drog. Město se ve spolupráci s PČR, městskou policií, odborem sociálních věcí, DDM snaží tyto identifikované problémy co nejefektivněji řešit:

 • Posílení stavu strážníků městské policie a tím zvýšit pochůzkovou činnost
 • Další vzdělávání strážníků zaměřené na problémové osoby, komunikaci, sebeobranu např.  - školení strážníků na mentory organizované KÚ Libereckého kraje

          - strážníci prošli školením zaměřeným na sebeobranu organizované PČR

          - strážníci absolvovali školení zaměřené na domácí násilí organizované PČR

 • Město má Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku při konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích
 • Město má Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor

            Mimo tato represivní opatření se město a neziskové organizace podílejí na dalších   

            činnostech a volnočasových aktivitách

 • Sociální odbor města Nový Bor – Komunitní plánování (podrobně výše uvedeno).

 

Protidrogová komise

Při MěÚ Nový Bor pracuje protidrogová komise.

            V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ustanovila Rada města Nový Bor protidrogovou komisi. Jejím úkolem je monitorovat a zpracovávat jednotlivé poznatky a připomínky občanů k situaci související s distribucí a užíváním nelegálních návykových látek. Momentálně se projednává sloučení komisí Prevence kriminality s komisí protidrogovou.

 

Činnost protidrogové komise“

 

·                         Projednání termínů podání a odevzdání žádostí na příspěvek příspěvkovým organizacím města Nový Bor v oblasti protidrogové prevenci

·                         Prezentace Protidrogové komise

·                         Projednání příspěvků na protidrogovou prevenci pro příspěvkové organizace města a příprava pro RM

·                         Projednání grantů na protidrogovou politiku (K-centrum)

·                         Závěrečná zpráva protidrogové politiky pro KÚ Liberec za rok 2011

·                         Návrhy na akce protidrogové komise

·                         Vyhodnocení - výtvarná soutěž – Nekouřím, aneb hravě žiju zdravě

·                         Zhodnocení finanční situace (předběžná dohoda o vytvoření či podpoře nějaké akce s protidrogovou tématikou)

·                         Vytvoření projektu (soutěže) pro školy a zorganizovat ji

·                         Soutěž 5 škol – komise zasedá jako porota a vyhodnocuje

·                         Návrh rozpočtu na další roky

·                         Vyúčtování příspěvků z příspěvkových organizací Města Nový Bor

·                         Příprava závěrečné zprávy o realizaci protidrogové politiky

·                         Prezentace výsledků protidrogové komise

 

Bezpečnostní rada města:

        Bezpečnostní rada Města Nový Bor se zabývá následujícími úkoly:

·                          Aktualizace Havarijního a Krizového plánu – stav zpracování pro ORP

·                          Zprávy o činnosti a stavu připravenosti složek IZS ve správním obvodu ORP

·                          Zabezpečení evakuace a poskytování pomoci postiženému obyvatelstvu

·                          Finanční zabezpečení přípravy na řešení krizových situací a ochranu obyvatelstva

 

Městská policie Nový Bor:

            Městská policie Nový Bor v rámci své působnosti zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku dle zák. 553/1991 Sb.

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
 • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

 

Ve spolupráci s PČR pořádá v rámci primární prevence akce pro obyvatele:

·         ukázky práce městské policie ve školách a předškolních zařízeních

·         besedy se seniory

·         poradenská činnost se zaměřením na situační prevenci kriminality a sociálně negativního jednání páchaného na seniorech, zdravotně a tělesně postižených občanech

·         dopravní výchova

·         volnočasové aktivity dětí a mládeže

 

Policie ČR

            Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní úkoly podle Trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Policie ČR plní na poli prevence kriminality zejména tyto úkoly:

·           chrání bezpečnost osob a majetku

·           spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku

·           odhaluje trestné činy a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti

·           dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu

·           a další dle zákona č.273/2008 Sb. o PČR

 

Komentář

            Ve městě Nový Bor dochází k přestupkovému jednání sociálně slabých obyvatel. Ve městě je nejvíce páchána pouliční kriminalita. Již delší dobu dochází ze strany sociálně slabých ke zvýšenému počtu majetkové trestné činnosti - především se jedná o různé druhy krádeží, např. vykrádání aut, krádeže kol, vykrádání kůlen, sklepů, garáží, zahrad a krádeže v obchodech apod.  Velice se snížily krádeže barevných kovů a železa, tomuto přispěl nový způsob vykupování barevných kovů.

            Páchají se přestupky proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, drobné fyzické konflikty apod. Tyto činy jsou velmi často páchány pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

             Dalším problémem je vandalismus, pod vlivem alkoholu a drog se velmi často ničí zařízení města i soukromé, dopravní značení a podobně.

            Městu se povedlo vyřešit provoz heren, vydalo „Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor“. Všechny herny byly zrušeny a výherní automaty odvezeny.

           Je nutné zvýšit na co největší možnou míru hlídkovou službu městské policie a to ať již samostatnými pochůzkami, nebo plně funkčním kamerovým systémem. Tento prošel rekonstrukcí a v letošním roce bylo rozšířeno diskové pole z důvodu zvýšení doby zálohování.

            K pochůzkové činnosti bychom rádi využili Asistenty prevence kriminality, čím by vznikl užší kontakt se sociálně slabšími občany. Tyto využíváme v našem městě již od roku 2012 a jsme s jejich prací spokojeni.

            Na konci roku provedeme vyhodnocení statistik trestné činnosti a přestupkovosti a provedeme porovnání s předchozím rokem.

            Tyto statistiky dlouhodobě porovnávat společně s PČR a vyhodnocování provádět v komisi prevence kriminality.

 

 

Přehled služeb poskytovaných neziskovými organizacemi v oblasti prevence kriminality

na území Nového Boru

 

PREVENCE A LÉČBA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

 

Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

 

K-Centrum Česká Lípa, Most k naději o. s.

 

Poradna, kontaktní centrum určené pro osoby ohrožené závislostí nebo pro závislé, terénní program pro město Nový Bor, služby sociální prevence, krizová intervence

UBYTOVNA

 

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi

 

Farní Charita Česká Lípa

 

Provozuje ubytovnu v Novém Boru pro rodiny s dětmi a sociálně slabé. Na této ubytovně poskytuje sociální aktivační služby. Azylový dům.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 

Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje

 

Odborné sociální poradenství pro jednotlivé okruhy sociálních skupin, občanské, manželské a rodinné poradny.

Občanské sdružení „Rodina v centru“

 

Volnočasové aktivity pro děti. Odborné psychologické poradenství v komunitním centru. Poradenství v centru pro rodinu – Koblížek. Volnočasový klub, předškolní klub. SAS, NZDM - Vafle, Miniškolka, pěstounská péče, ohrožené rodiny.

TERÉNNÍ PROGRAMY

 

K-Centrum Česká Lípa, Most k naději, o. s.

 

Terénní pracovník

 

 

 

 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE,

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

Mateřské centrum „Koblížek“

 

Programy pro matky s dětmi

 

Junák Nový Bor

 

Dětská mládežnická organizace

Dům dětí a mládeže Nový Bor

Kroužky, akce, tábory pro děti a mládež

 

 

Tělovýchovná jednota

 

Sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie

 

 

Zájmová a sportovní činnost základních škol

            Při všech základních školách v Novém Boru pracují kroužky zájmové a sportovní činnosti. Např.: florbal, práce na PC, výtvarný kroužek, pěvecké sbory atd. Školy pořádají také letní tábory.

 

Postup realizace Plánu prevence kriminality

Východiska

            Z výstupů komplexní bezpečnostní analýzy je zřejmé, že Nový Bor se nejvíce potýká s pouliční kriminalitou. Stále se objevují majetkové trestné činnosti, především krádeže, vykrádání aut, krádeže kol, vykrádání kůlen, sklepů, garáží, zahrad a v neposlední řadě nás zatěžují krádeže v obchodech. Velice se snížily krádeže barevných kovů (okapy, parapety, apod.)        Dále město zatěžují přestupky proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, fyzické konflikty a v poslední době hlavně vandalismus.  Tyto činy jsou velmi často páchány pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Drogová závislost bohužel stále roste.

            V Novém Boru není vyloučená lokalita, trestná činnost a přestupky jsou roztroušeně páchány v ulicích celého města a v parcích.

            Nezaměstnanost na Novoborsku je 5,7% .Nezaměstnaná je většina romské populace a obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením. Tomuto napomáhá Město Nový Bor a úřad práce s místy VPP.

            V našem městě se také objevuje obchod s drogami, alkoholismus a některé další problémy.

            Z výše uvedených důvodů je nutné zaměřit postupy prevence na zvyšování bezpečnosti v ulicích města a parcích. Toho lze docílit kvalitním městským kamerovým dohlížecím systémem a pochůzkovou činností MP a PČR.

            Je také třeba zaměřit se na osvětu mezi občany – zde se orientovat především na děti a mládež, na seniory, na sociálně slabé občany (provádět besedy, poskytovat odborné poradenství apod.).

            Různé poradny a besedy pak organizovat ve spolupráci s organizacemi působícími v našem městě. Je velmi důležité působit také na rizikové občany s cílem podchytit nežádoucí jevy a snižovat riziko negativních dopadů, přestupkovost a trestnou činnost.

 

Opatření k řešení identifikovaných problémů a rizik

 

Cíl 1: Snížení majetkové kriminality

1.1.  Omezení a zabránění krádežím

1.2.  Omezení krádeží z objektů

Cíl 2: Omezení negativních dopadů přítomnosti sociálně nepřizpůsobivých osob a

           drogově závislých osob

2.1.  Důsledné vyžadování zabezpečení opuštěných a nevyužívaných objektů ze strany   

 jejich majitelů

2.2.  Důsledné kontroly hlídek PČR a MP v lokalitách: Městský park, Palackého náměstí,  

        autobusové a vlakové nádraží, využití APK.

2.3.  Posílení terénních sociálních služeb

2.4.  Posílení spolupráce města se specializovanými institucemi a neziskovými organizacemi

 

Cíl 3: Prevence rizikového chování dětí a mládeže

3.1.  Nízkoprahového centra pro děti a mládež

3.2.  Přímá práce s dětmi a dospívající mládeží na školách

3.3.  Podpora zapojování dětí a mládeže do volnočasových aktivit

Cíl 4: Zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech ochrany osobního zdraví a majetku

4.1.  Vytvoření funkčního systému informovanosti veřejnosti se zvláštním zřetelem na

         ohrožené skupiny

4.2.  Poradenská činnost, besedy

 

 

Cíl 1 : Snížení majetkové kriminality

Zdůvodnění a popis cíle :

Opatření zaměřená na snížení majetkové kriminality.

Nejčastější druhy majetkové kriminality byly definovány na základě analýzy

1.1. Opatření

Omezení a zabránění  krádežím

Charakteristika

Krádeže např. vykrádání automobilů, krádeže kol, krádeže na zahradách apod.

Opatření / aktivita:

1. MKDS dodržovat důsledně dohled, postupně modernizovat MKDS

2. V ohrožených lokalitách zvýšit pochůzkovou činnost

Termín realizace:

2016-2020

Realizátor:

Město Nový Bor, MP, PČR

Spolupracující subjekty:

PČR, MP

Předpokládané dopady opatření:

Snížení počtu krádeží

Ukazatel plnění:

Množství krádeží

1.2. Opatření

Omezení krádeží z objektů

Charakteristika:

Vykrádání kůlen, sklepů, garáží

Opatření / aktivita:

Posílení pěších hlídek MP a PČR v ohrožených lokalitách, případně využití Asistentů PK

Efektivnější využívání MKDS

Poučit občany o zabezpečení svého majetku

Propagační letáky

Termín realizace:

2016-2020

Realizátor:

PČR, MP

Spolupracující subjekty:

Město Nový Bor

Předpokládané dopady opatření

Snížení počtu krádeží

Ukazatel plnění:

Množství krádeží

Cíl 2 : Omezení negativních dopadů přítomnosti sociálně nepřizpůsobivých osob a

           drogově závislých osob

Zdůvodnění a popis cíle:

Opatření zaměřená na snížení majetkové kriminality, snížení koncentrace obtěžujících osob a snížení přestupků na úseku veřejného pořádku.

Sociálně nepřizpůsobivé osoby a drogově závislé osoby se snaží získávat prostředky žebráním a drobnými krádežemi. Při této činnosti obtěžují kolemjdoucí a narušují veřejný pořádek.

 

2.1. Opatření

Důsledné vyžadování zabezpečení opuštěných a nevyužívaných objektů ze strany jejich majitelů

Charakteristika:

Neobydlené a opuštěné objekty se stávají útočištěm sociálně nepřizpůsobivých osob a narkomanů, kteří následně v okolí páchají trestnou činnost a narušují veřejný pořádek.

Opatření / aktivita:

MP a PČR budou nezajištěné objekty oznamovat stavebnímu úřadu, který následně majitele vyzve k zajištění objektu.

Termín realizace:

2016-2020

Realizátor:

Město Nový Bor

Spolupracující subjekty:

MP, PČR

Předpokládané dopady opatření

Snížení počtu sociálně nepřizpůsobivých osob

Ukazatel plnění:

Počet nezajištěných objektů

2.2. Opatření

Důsledné kontroly hlídek PČR a MP v lokalitách: Městský park, Palackého náměstí, autobusové a vlakové nádraží

Charakteristika:

V uvedených lokalitách se zdržuje větší počet sociálně nepřizpůsobivých osob a problémové mládeže, které svým chováním obtěžují kolemjdoucí občany, znečišťují veřejné prostranství

Opatření / aktivita:

Eliminace nežádoucích jevů – žebrání, kouření v zastávkách MHD, požívání alkoholu, znečišťování veřejného prostranství

Termín realizace:

2016-2020

Realizátor:

MP, PČR

Spolupracující subjekty:

K- Centrum, Most k naději, o.s., terénní služby

Předpokládané dopady opatření:

Zvýšení pocitu bezpečí u veřejnosti, která se v těchto lokalitách pohybuje

Ukazatel plnění

Snížení počtu sociálně nepřizpůsobivých osob a narkomanů v těchto lokalitách

2.3. Opatření

Posílení terénních sociálních služeb

Charakteristika:

Na území města se vyskytují osoby bez přístřeší, které se zdržují převážně ve středu města – u obchodních center. Zde porušují vyhlášky města např. Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích aj.

Opatření / aktivita:

Tím, že se jedná o decentralizovanou skupinu, k řešení budou zvoleny metody terénní sociální služby.

Termín realizace:

2016 - 2020

Realizátor:

Město Nový Bor

Spolupracující subjekty:

Centrum zdravotně postižených Liberec. kraje, Most k naději,o.s., MP.

Předpokládané dopady opatření

Pomoc osobám bez přístřeší při současném zklidnění jimi vyhledávaných zón. Zvýšení pocitu bezpečí občanů.

Ukazatel plnění

Snížení počtu osob bez přístřeší shlukujících se na daných místech

2.4. Opatření

Posílení spolupráce města se specializovanými institucemi a NNO

Charakteristika:

Pro naplnění strategických cílů v oblasti prevence kriminality je nezbytné zvýšit součinnost a provázanost se všemi poskytovateli specializovaných služeb v oblasti PK na území Nového Boru.

Opatření / aktivita

Zvýšit efektivitu spolupráce s poskytovateli služeb v oblasti prevence kriminality na území Nového Boru.

Termín realizace:

2016-2020

Realizátor:

Město Nový Bor

Spolupracující subjekty:

Úřad práce, Most k naději,o.s., K-Centrum, Centrum zdravotně postižených Liberec.kraje, Rodina v centru

Předpokládané dopady opatření:

Snížení rizika exkluze osob ohrožených sociálním vyloučením

Ukazatel plnění

Počet řešených případů nepříznivé sociální situace za aktivní spolupráce klienta

Cíl 3 :  Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Zdůvodnění a popis cíle:

Zabránit působení negativních vlivů na dospívající mládež, včas tuto mládež upozorňovat na možná rizika spojená s užíváním drog. Směrovat dospívající mládež k aktivnímu využívání volného času a vytvářet vhodné podmínky i pro děti ze sociálně slabších rodin.

3.1. Opatření

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - VAFLE

Charakteristika

V Komunitním centru provozovat dopolední Předškolní klub pro děti, které z nějakého důvodu nenavštěvují klasickou mateřskou školu. Odpoledne otevření pro starší děti a mládež, a těm nabídnout individuální doučování a volnočasové aktivity prostřednictvím Volnočasového klubu.

Opatření / aktivita

Zvyšovat počet klientů této služby

Opatření / aktivita

2016-2020

Realizátor

Rodina v centru

Předpokládané dopady opatření

Prostřednictvím Vafle snižovat rizikové a kriminální chování ohrožených skupin dětí a mládeže a snižovat výskyt sociálně patologických jevů u této cílové skupiny.

Ukazatel plnění

Počet klientů nové služby

3.2.  Opatření

Přímá práce s dětmi a dospívající mládeží na školách

Charakteristika

Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže,

poskytování objektivních informací o sociálně

patologických jevech a rizikovém chování. Zlepšení komunikace a navázání vztahu spolupráce dětí z méně podnětného sociálního prostředí se zástupci zákona (strážníci MP, policisté Policie ČR) Přednášky na ZŠ - Probační a mediační služby Česká Lípa, objasňující problematiku soudnictví ve věcech mládeže o právech a povinnostech mladistvých pachatelů a o právech obětí trestných činů.

Opatření / aktivita

Besedy, přednášky

Termín

2016-2020

Realizátor

Město Nový Bor, Probační a mediační služba Česká Lípa

Spolupracující subjekty

MP, PČR, OSPOD

Předpokládané dopady opatření

Snížení asociálního chování dětí a mládeže. Zlepšení komunikace, vztahu mezi dětmi a mládeží a pracovníky institucí (městská policie, Policie ČR,

OSPOD atd.)

Vytvoření základů právního vědomí žáků.

Ukazatel plnění

Snížení trestné činnosti dětí a mládeže, snížení projevů vandalismu

3.3.  Opatření

Podpora zapojování dětí a mládeže do volnočasových aktivit

Charakteristika:

Motivovat děti a dospívající mládež ke smysluplnému trávení volného času a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů a závadového chování u této cílové skupiny

Opatření / aktivita

Pořádání volnočasových aktivit: Tábory a víkendové pobyty pro děti ze sociálně slabých a problémových rodin, činnost neziskových organizací – např. TJ Jiskra, DDM, mateřské centrum Koblížek, Rodina v centru aj.

 

Termín realizace

2016-2020

Realizátor:

NNO, Město Nový Bor, OSVaZ MěÚ N.Bor

Spolupracující subjekty

MP

Předpokládané dopady opatření

Snížení rizik sociálního vyloučení a rizikového chování u vybraných skupin dětí a mládeže

Ukazatel plnění

Počet akcí a zúčastněných dětí a mládeže

Cíl 4 : Zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech ochrany osobního zdraví a majetku

Zdůvodnění a popis cíle:

Povědomí veřejnosti o důležitosti a možnostech osobní ochrany před kriminalitou není vysoké a nejsou využity všechny komunikační kanály k jeho zvýšení

4.1. Opatření

 

Vytvoření funkčního systému informovanosti veřejnosti se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny

Charakteristika

Z hlediska občanů, zejména rizikových skupin, jako seniorů, osob se zdravotním postižením a osaměle žijících osob, je nutno zvýšit dostupnost informací směřujících k jejich aktivní ochraně osobního zdraví a majetku

Opatření / aktivita

Besedy se seniory, distribuce infoletáků, využití webových stránek města k informovanosti, využití Novoborského Měsíčníku

Termín realizace

2016 - 2020

Realizátor

Město Nový Bor

Spolupracující subjekty

Instituce a organizace vyvíjející činnost v oblasti prevence kriminality

Předpokládané dopady opatření

Zvýšení informovanosti občanů o možnostech aktivní ochrany osobního zdraví a majetku

Ukazatel plnění

Počet besed a jejich účastníků

4.2. Opatření

Poradenská činnost, besedy

 

 

 

 

Charakteristika

Je nutno zvýšit informovanost zejména ohrožených skupin v Novém Boru. K tomuto cíli je možno využít i stávajících kapacit a spolupracujících organizací.

Opatření / aktivita

Sociální poradenská činnost, komunikace s ohroženými skupinami v rámci sociálních zařízení a s klienty, zejména příslušejících k rizikovým skupinám – senioři, osoby se zdravotním postižením, osaměle žijící osoby – cíleně upozorňovat na stávající rizika a možnosti ochrany osobního zdraví a majetku.

 

Termín realizace

2016 a dále

Realizátor

MP,OSVaZ při MěÚ, Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, Rodina v centru

Spolupracující subjekty

---

Předpokládané dopady opatření

Zvýšení schopnosti aktivního přístupu k ochraně osobního zdraví a majetku rizikových skupin občanů

Ukazatel plnění

Počet intervencí

 

 

 Organizační a personální zabezpečení plánu

           

            Na Městském úřadě v Novém Boru pracuje pracovní skupina prevence kriminality a to od roku 2001. Nynější složení skupiny:

-          starosta města

-          velitel OO PČR Nový Bor

-          vedoucí odboru školství MěÚ Nový Bor

-          velitel MP Nový Bor – manažér prevence kriminality

-          zástupce OSVZ  MěÚ Nový Bor

-          zástupce velitele MP Nový Bor

-          zástupce Územního odboru PČR

-          ředitelka ÚP Nový Bor

-          vedoucí pracoviště Probační a mediační služby Česká Lípa

Tato skupina má na starosti zpracování analýz trestné činnosti, formulaci a iniciaci návrhů řešení identifikovaných problémů a vyjádření se k předpokládaným projektům v oblasti prevence.

            Při zajišťování realizace plánu spolupracují odpovědní pracovníci vedle orgánů samosprávy, státní správy, policie a nestátních neziskových organizací také se zástupci občanů.

Jelikož se nám plně osvědčili Asistenti prevence kriminality, nadále tyto využívat ke zlepšení komunikace se sociálně slabšími. Dále je využívat při pochůzkové činnosti hlavně v lokalitách, kde se schází sociálně slabší a romská mládež.

            Funkci manažera prevence kriminality vykonává velitel městské policie.

 

Finanční zajištění plánu

            Část oblasti prevence kriminality financuje Město Nový Bor, zejména prostřednictvím městské policie a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor. Dále se město podílí na různém školení strážníků, formou grantů město přispívá neziskovým organizacím na aktivity vyvíjené pro Nový Bor.

            K získání dalších finančních prostředků na podporu realizace opatření k posílení prevence kriminality budou využívány různé dotační tituly.                                         Finanční prostředky budou součástí rozpočtu na jednotlivé roky.

 

 

Datum poslední aktualizace: 01.07.2016 09:11


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny